Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy z przebudową składowiska koksu na wydziale PSP o skośną ścianę oporową wraz z zadaszeniem  oraz odwodnieniem”

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Pracownia projektowa CarbonPro Tomasz Kocański z Katowic

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 25.01.2021 r.

 

Opracowana dokumentacja projektowa musi uwzględniać uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych i sanitarnych oraz powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

Zakres prac projektowych obejmuje:

 •  opracowanie projektu budowlanego dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowę, w tym projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany (w 5 egz.);
 •  opracowanie projektów wykonawczych w branżach: architektonicznej, konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej i elektrycznej(w 4 egz.+ 1 CD);
 •  opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich (w 2 egz. + 1CD).

 

Oferent powinien uwzględnić wykonanie mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej.

Termin wykonania dokumentacji do dnia 31 maja 2021 roku.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 

 1. Koszt wykonania pełnego projektu.
 2. Czas wykonania pełnego projektu.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Łukasz PIEŁKA tel. (32) 288 84 44 wew. 556, kom.512 403 388

Sławomir STEBEL  tel. (32) 288 84 44 wew. 646, kom.512 403 397

Branża za budowlana:

Pan Szymon NIEMIEC tel. (32) 288 84 44 wew. 638, kom. 510 105 415

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI ”Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy z przebudową składowiska koksu na wydziale PSP o skośną ścianę oporową wraz z zadaszeniem” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 19.01.2021r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.