Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Opracowanie pełnego projektu wykonawczego pn. „Budowa Magazynu Surowców” w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego koncepcję projektową.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: AMK Kraków

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 23.08.2019

Koncepcja projektowa dostępna podczas wizji lokalnej.

Opracowany projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

Przewidywany termin realizacji: po podpisaniu stosownej umowy

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Przeprowadzenie wizji lokalnej możliwe będzie po 22 lipca br.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania pełnego projektu z wyszczególnieniem kosztów nadzoru autorskiego.
 2. Czas wykonania pełnego projektu.
 3. Zakres i warunki sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji prac w oparciu o przedmiotowy projekt.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Robert LEPKA tel. (32) 288 84 44 wew. 510, kom. 512 403 450

Branża budowlana Pan Marcin KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 512 403 431

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Opracowanie pełnego projektu wykonawczego pn. „Budowa Magazynu Surowców” w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego koncepcję projektową” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 2 sierpnia 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn