Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Opracowanie pełnego projektu wykonawczego betonowej przepompowni ścieków kwaśnych wraz z zabudową urządzeń i instalacji procesowych

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Biuro Inżynierskie „Bud – Projekt” z Chorzowa

 

Projekt przepompowni powinien składać się z dwóch zamkniętych komór (mokra i sucha) i powinien zawierać:

a) komora mokra:

 • beton odporny na działanie ścieków kwaśnych, urządzenia, rurociągi i armatura ze stali 904 L lub PP,
 • wyposażona w mieszadło wolnoobrotowe (demontowane od góry)

b) komora sucha:

 • wyposażona w armaturę odcinającą z PP,
 • wyposażona w 2 komplety rurociągów wgłębnych DN 100 ze stali 904 L lub PP,
 • wyposażona w 2 komplety pomp na fundamentach obok studni (główna, rezerwowa) o wydajności 65m3/h.

Orientacyjne wymiary przepompowni 4,2 x 2,5 x 6m

Przepompownia powinna być ponadto wyposażona w żuraw serwisowy oraz drabiny.

 

Opracowany projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

 

Zakres prac:

a) wykonanie kompletnego projektu budowlanego pod względem obowiązujących przepisów prawa,

b) wykonanie projektów wykonawczych w branżach:

 • – budowlanej,
 • – elektrycznej i AKPiA,
 • – mechanicznej z doborem mieszadeł i pomp, panelami sterującymi,

  c) przygotowanie kompletnych dokumentów – w 4 egzemplarzach wymaganych do wystąpienia o pozwolenie na budowę do właściwych urzędów,
  d) wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót.

 

 Przewidywany termin realizacji: do końca I kwartału 2020 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania pełnego projektu z wyszczególnieniem kosztów nadzoru autorskiego.
 2. Czas wykonania pełnego projektu.
 3. Zakres i warunki sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji prac w oparciu o przedmiotowy projekt.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jan Murek tel. (32) 288 84 44 wew. 858, kom. 506 391 661

Branża budowlana Pan Szymon Niemiec tel. (32) 288 84 44 wew. 638, kom. 510 105 415

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Opracowanie pełnego projektu wykonawczego betonowej przepompowni ścieków kwaśnych” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 12 listopada 2019 r. godz. 1200.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.