Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Opracowanie pełnego projektu wraz z wykonaniem kanału przelewowego na osadniku trzykomorowym.

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Opracowanie pełnego projektu techniczno – wykonawczego do pozwolenia na budowę pn. Budowa kanału przelewowego na osadniku trzykomorowym w zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych”.
 2. Dobór odpowiednich urządzeń kontrolno – pomiarowych pozwalających na monitoring pracy kanału przelewowego współpracujących ze sterownikiem PLC stosowanym w HCM S.A.
 3. Wykonanie kanału przelewowego wraz z zabudową układu pomiarowego oraz podłączenie do sieci teleinformatycznej działającej w HCM S.A.

 

Termin realizacji: I kwartał 2020 roku.

Dokumentację projektową należy wykonać w 4egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony HCM S.A.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt opracowania projektu.
 2. Czas opracowania projektu.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 5. Referencje

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

 • Gospodarz obiektu Pan Marcin Nowak 32/ 2888444 wew. 462; kom 512 403 452,
 • Specjalista ds. elektroautomatyki Pan Tadeusz Mazur wew. 800, tel. kom. 512 403 442,
 • Inspektor nadzoru budowlanego Pan Mirosław Bichalski wew. 850 tel. kom. 512 403 438.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie pełnego projektu wraz z wykonaniem kanału przelewowego na osadniku trzykomorowym” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 13.02.2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.