Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na opracowanie koncepcji zmian w układzie torowo – rozjazdowym i przebudowę urządzeń SRK dla zmiany dojazdu do wywrotnicy wagonów na torze 262 oraz Magazynu Wyrobów Gotowych przy torze 263 z uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa w rejonie nowego Magazynu Wyrobów Gotowych i możliwością dalszej rozbudowy ciągu technologicznego Pieca Szybowego.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Koldrex 2 z Katowic..

Koncepcja powinna obejmować:
1. Opis z uwzględnieniem zmian długości torów i ilości rozjazdów oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej.
2. Graficzne przedstawienie zmian układu torowego na planie schematycznym.
3. Wskazanie zmian obciążenia ilością masy przewożonych towarów na poszczególnych torach objętych zakresem opracowania.
4. Określenie szacunkowej wartości kosztów zaproponowanego rozwiązania z uwzględnieniem:
a) kosztów wykonania projektu,
b) kosztów uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń,
c) kosztów realizacji zadania w oparciu o przedstawiona koncepcję,
d) kosztów aktualizacji dokumentacji kolejowej bocznicy.
Koncepcję należy sporządzić w wersji papierowej w 2 egz. + 1 CD.
W przypadku zainteresowania się naszym zapytaniem prosimy o przyjazd do HCM S.A.w celu dokonania wizji lokalnej.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan: Jarosław Grabolus tel. wew. 542.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty która, powinna zawierać :
a) cenę i czas wykonania koncepcji,
b) warunki i termin płatności,
c) oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – opracowanie koncepcji zmian w układzie torowo – rozjazdowym i przebudowę urządzeń SRK dla zmiany dojazdu do wywrotnicy wagonów na torze 262 oraz Magazynu Wyrobów Gotowych przy torze 263” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 20 grudnia 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/zakup-uslug.
Zastrzegamy sobie prawo do :
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji zadania bez podania przyczyn.

Załącznik nr 1 – Plan sytuacyjny północno – wschodniej części terenu HCM S.A.

 

Załączniki: