Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

 Opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy jednostki kotłowej w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 12.11.2021 r.
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 30.10.2021 r.

Do niniejszego postępowania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. –  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zmianami).

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków zawartych w niniejszym zapytaniu, a także „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

I. CEL OPRACOWANIA

Uzyskanie Informacji potrzebnych Zamawiającemu dla podjęcia decyzji budowy źródła ciepła wykorzystującego odpadowy gaz poredukcyjny na potrzeby produkcji ciepła technologicznego i sezonowego ciepła grzewczego. Przedsięwzięcie obejmuje budowę kotła wodnego, doprowadzenie gazu poredukcyjnego, wyprowadzenie ciepła do istniejącej sieci grzewczej. Charakterystyka techniczna gazu poredukcyjnego przedstawiona jest w Załączniku nr 1, natomiast prognozowane zapotrzebowanie ciepła technologicznego i grzewczego w Załączniku nr 2. Kocioł zasilany będzie gazem poredukcyjnym jako paliwem podstawowym w ilości wynikającym z jego aktualnego obciążenia.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Oczekuje się, że opracowanie obejmie:
a) analizę techniczną zastosowania i wyboru nowego źródła ciepła pod względem efektu ekologicznego,
b) analizę prawną oraz instytucjonalną położenia planowanego kompleksu oraz uzyskania wymaganych prawem decyzji środowiskowych,

c) analizę finansowo-ekonomiczną wraz z harmonogramem rzeczowym i harmonogramem rzeczowo-finansowym, która w przejrzysty sposób zaprezentuje planowane przedsięwzięcie rozłożone w czasie.

W szczególności zawierać będzie następujące rozdziały merytoryczne:

 1. Ogólny opis studium – Uszczegółowienie celu opracowania (lokalizacja, kotłownia, wyprowadzenie ciepła – Streszczenie projektu
 2. Charakterystyka techniczna projektu
  a) Weryfikacja zmienności zapotrzebowania ciepła technologicznego oraz grzewczego w skali roku z uwzględnieniem ciepła produkowanego w istniejącym kotle odzysknicowym.
  b) Określenie projektowej mocy kotła i jego parametrów.
  c) Schemat instalacji – kotłowni, obiektów towarzyszących oraz przyłączy do istniejącej sieci rurociągów z rozważeniem modyfikacji tej sieci .
  d) Założenia techniczne dla wyboru kotła do produkcji ciepła w postaci gorącej wody.
  e) Wyprowadzenie ciepła i wytyczne do połączenia kotła z odbiornikami ciepła.
  f) Założenia do układów sterowania i monitorowania pracy.
  g) Lista potencjalnych dostawców kotła.
 3. Plan Zagospodarowania Terenu (główne ciągi ciepłownicze, lokalizacja kotłowni i ewentualnych wymiennikowni, drogi technologiczne, itd.).
 4. Ogólne uwarunkowania prawne realizacji projektu z uwzględnieniem sprzedaży ciepła do  odbiorców zewnętrznych.
 5. Wytyczne do zabezpieczenia ppoż. i BHP.
 6. Wytyczne do Raportu oddziaływania na środowisko.
 7. Harmonogram realizacji.
 8. Oczekiwana produkcja ciepła i zapotrzebowania gazu w okresach miesięcznych.
 9. Koszty inwestycyjne przedsięwzięcia.
 10. Roczne koszty operacyjne.
 11. Wskaźniki techniczno-ekonomiczne projektu.
 12. Opracowanie Raportu oddziaływania na środowisko.
 13. Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: max do 60 dni

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERENTA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Oferent spełnia powyższe kryteria.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane ze swoim udziałem w postępowaniu, w tym ze sporządzeniem i złożeniem oferty.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
a) koszt wykonania całości prac z uwzględnieniem wszystkich punktów zakresu,
b) czas wykonania całości prac z uwzględnieniem wszystkich punktów zakresu,
c) warunki i forma płatności,
d) warunki i czas trwania gwarancji.

2. Oferta musi mieć formę pisemną i być sporządzona w języku polskim.
3. Oferta powinna być:
a) opatrzona pieczątką firmową Oferenta,
b) posiadać datę przygotowania,
c) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
d) podpisana czytelnie przez Oferenta zgodnie z zasadami jego reprezentacji albo przez jego pełnomocnika.

4. Koperta zawierająca ofertę powinna być nieuszkodzona, zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby gwarantowała zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
5. Wszystkie strony oferty winny być przez oferenta ponumerowane, z wyjątkiem stron niezapisanych i parafowane przez osobę/y uprawnioną/e do podpisania oferty w imieniu oferenta.
6. Oferta powinna być złożona w sposób uniemożliwiający wypadnięcie dokumentów z koperty.
7. Oferent może, w formie pisemnej, wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, przed upływem terminu składania ofert.
8. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta, w tym w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA” (pozostałe oznakowanie jak w punkcie VII).
9. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty Oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
10. Oferent ma prawo do upływu terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) w kopercie z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
11. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
12. Oferent ponosi na zasadzie ryzyka odpowiedzialność za nieprawidłowe zaadresowanie lub zamknięcie koperty.
13. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
14. Oferta powinna zawierać oryginał pełnomocnictwa udzielonego osobom podpisującym ofertę oraz dokument potwierdzający upoważnienie do udzielenia przedmiotowego pełnomocnictwa, o ile prawo do reprezentowania Oferenta nie wynika wprost z publicznie dostępnego polskiego rejestru.
15. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
16. Jeżeli Oferent załączy do oferty dokumenty sporządzone w językach innych niż polski należy dołączyć ich tłumaczenia na język polski.

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cenę wykonania Zadania należy podać w sposób jednoznaczny, w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena ma charakter zupełny, tzn. obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z prawidłową realizacją Zadania W cenie powinny być uwzględnione wszystkie opłaty, podatki, jednakże bez podatku VAT (cena netto). Nie przewiduje się waloryzacji cen.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17, 42-610 Miasteczko Śląskie (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 15 października 2021 r. do godziny 13.00 z dopiskiem „Oferta – „Opracowania koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy jednostki kotłowej w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.”
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, lecz zwracane bez ich otwierania.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 VIII. OCENA OFERT

 1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
  a) Kryterium 1: cena – 50%
  b)
  Kryterium 2: gwarantowany czas wykonania studium w całym zakresie – 50%

        Przeliczenie poszczególnych kryteriów na punkty będzie wyglądało następująco:

 a) Kryterium: cena

Wartość punktowa kryterium Cena – Pc obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

 

 

Cena oferty złożonej

Pc = ————————————  x 50 %

Max cena ofertowa

 

b) Kryterium: Termin realizacji przedmiotu umowy

Wartość punktowa kryterium termin realizacji studium obliczona zostanie wg poniższego wzoru:

Termin ofertowy

Pt = ————————————  x 50 %

Max. termin wykonania ( 60 dni )

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Oferenta, która uzyska minimalna ilość punktów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o następujące kryterium, przy czym otrzymany wynik zostanie zaokrąglony do jednego miejsca po przecinku:

P = Pc + Pt =  min

 

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

 

IX. ROKOWANIA

Zamawiający po wyborze oferty do rokowań poinformuje Oferenta, którego oferta została wybrana o miejscu i terminie rokowań co do zawarcia umowy. Celem rokowań jest ustalenie możliwości określenia korzystniejszych dla Zamawiającego warunków zawarcia umowy aniżeli wskazane w ofercie.

 

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem  https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania Oferenta ofertą wynosi: 90 dni

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 XII. INNE POSTANOWIENIA

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia niniejszego postepowania przed terminem składania ofert bez podania przyczyny. Stosowna informacja zostanie niezwłoczne zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. W takim przypadku złożone już oferty zostaną zwrócone bez ich otwierania.
 2. Zamawiający może odstąpić od prowadzenia postępowania po otwarciu ofert, jeżeli:
  a) nie złożono żadnej oferty spełniającej warunki Zapytania,
  b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zadania,
  c) inne aniżeli określone w ppkt b) warunki oferty są nieakceptowalne przez Zamawiającego,
  d) występuje inna okoliczność powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie Zadania nie leży w interesie Zamawiającego w tym prowadzenie postępowania lub wykonanie Zadania Inwestycyjnego jest dla Zamawiającego utrudnione lub niemożliwe,
  e) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zamawiającego lub Rada Nadzorcza Zamawiającego nie wyraziła zgody na zawarcie umowy na wykonanie Zadania.
 3. W przypadkach wskazanych powyżej Oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego.

 

XIII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z OFERENTAMI

 1. Wszelkie pytania zawiązane z niniejszym zaproszeniem należy kierować do:

Pan Marek Ściążko w aspekcie spraw związanych z zakresem  studium na adres e-mail: msciazko@hcm.com.pl,

Pan Piotr Wacławek w aspekcie spraw związanych z techniczno-energetycznym zakresem studium na adres e-mail:pwacławek@hcm.com.pl, kom.512 403 441

Pan Mariusz Łaskawiec e-mail: mlaskawiec@hcm.com.pl, kom. 512 403 381

 1. Kopie korespondencji mailowej kierować na adres: mlaskawiec@hcm.com.pl; jgrabolus@hcm.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załączniki: