Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: AMK Kraków S.A. z Krakowa

Opracowanie koncepcji modernizacji węzła filtracji zawiesiny wytrąconej w osadnikach DORE’A z wody obiegowej PSP w HCM S.A.

Koncepcja powinna obejmować:

 1. Opracowanie metody ciągłego mechanicznego odsączania zawiesiny wytrąconej w osadnikach Dore’a uwzględniając różne metody filtracji (prasy, filtry) wraz z równomiernym i ciągłym transportem osuszonych osadów do mieszalnika I stopnia na wydział PSK. Osady po filtracji powinny mieć jak najmniejszą lepkość aby nie utrudniać dozowania poprzez zarastanie (obklejanie) przesypów na mieszalniku I stopnia oraz wilgotność na poziomie 15-25%.
 2. Wykonanie projektu koncepcyjnego zaproponowanego rozwiązania.
 3. Określenie szacunkowej wartości kosztów zaproponowanego rozwiązania z uwzględnieniem:
 4. kosztów wykonania projektu,
 5. kosztów uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń,
 6. kosztów realizacji zadania w oparciu o przedstawiona koncepcję,

Koncepcję należy sporządzić w wersji papierowej w 2 egz. + 1 CD.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty która, powinna zawierać :

 1. cenę i czas wykonania koncepcji,
 2. warunki i termin płatności,
 3. oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z koordynatorem prac.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Piotr Wacławek tel. kom. 512 403 441;
 • Pan Marcin Nowak tel.kom.512 403 452.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie koncepcji modernizacji węzła filtracji zawiesiny wytrąconej w osadnikach DORE’A z wody obiegowej PSP w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 31.07.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.