Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na opracowanie koncepcji modernizacji układu mokrego oczyszczania gazu poredukcyjnego na Wydziale PSP.

Informacja o wyniku konkursu ofert:
Wybrano ofertę firmy PROKO SP. Z O.O. z Sosnowca.

Modernizacja instalacji odpylania ma na celu poprawę efektywności oczyszczania gazu poredukcyjnego przed dezintegratorem Theisen.
Modernizacja układu odciągowego będzie obejmować układ wstępnego odpylania gazów dezintegratorem w średnio ciśnieniowej zwężce odpylającej. Gazy do zwężki odpylającej będą wyprowadzane z dolnej strefy istniejącego skrubera. W istniejącym skruberze zostaną zabudowane nowe,skuteczniejsze dysze wodne.Ze zwężki wstępnie odpylone gazy będą kierowane do dezintegratora. Istniejący króciec wylotowy skrubera zostanie zaślepiony. Za skruberem zostanie zabudowany nowy wentylator o wyższym sprężu tłoczący gazy do nagrzewnic.

Koncepcja powinna zawierać:
1. Inwentaryzację i uzgodnienia dotyczące proponowanego rozwiązania;
2. Graficzne przedstawienie zmian w układzie technologicznym wraz z stosownymi obliczeniami.
3. Projekt koncepcyjny we wszystkich potrzebnych branżach tj. technologiczno – maszynowej, budowlanej, zasilania elektrycznego i wodnego oraz sterowania;
4. Określenie szacunkowej wartości kosztów zaproponowanego rozwiązania z uwzględnieniem:
a) kosztów wykonania projektu,
b) kosztów realizacji zadania w oparciu o przedstawioną koncepcję,

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. W trakcie wizji lokalnej oferent otrzyma pełniejszy opis wymagań i założeń.
Termin wizji lokalnej : w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą odpowiedzialną ze strony HCM S.A.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela
Pan Łukasz Piełka tel. (32) 288 84 44 wew. 556. kom. 512 403 388;
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania opracowania koncepcji.
2.Czas realizacji opracowania koncepcji.
3.Warunki i termin płatności.
4.Warunki i termin gwarancji.
5.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
6.Referencje dotyczące realizacji tego typu projektów.
7.Krótki opis proponowanego rozwiązania (wraz z częścią rysunkową).
8.Oświadczenie, że przedłożona koncepcja obejmuje wszystkie niezbędne elementy i stanowi pełny materiał do wykonania projektu.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Projekt koncepcyjny modernizacji układu mokrego oczyszczania gazu poredukcyjnego na Wydziale PSP w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 06 czerwca 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.