Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

„Opracowanie koncepcji modernizacji technologii alkalizacji ścieków w procesie oczyszczania w zakładowej oczyszczalni chemicznej”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: I4TECH Sp. z o.o. z Chorzowa

Zakres i szczegóły opracowania:

Wariant I

Opracowanie koncepcji ( projektu ) modernizacji technologii alkalizacji ścieków przy zastosowaniu obecnego reagenta Ca(OH)2 w procesie  oczyszczania w zakładowej oczyszczalni chemicznej aby proces nie powodował zwiększenia ilości jonów wapnia w oczyszczonych ściekach lub zaproponowanie instalacji pozwalającej zmniejszyć ilości jonów wapnia w oczyszczonych ściekach zrzucanych poza zakład umożliwiających ponowne wykorzystanie wody w celach technologicznych.

Wariant II

Opracowanie koncepcji modernizacji technologii alkalizacji ścieków przy zastosowaniu nowego reagenta w procesie oczyszczania w zakładowej oczyszczalni chemicznej aby proces nie powodował zwiększenia ilości jonów wapnia w oczyszczonych ściekach.

W obydwu przypadkach zawartość Ca w ściekach powinna wynosić poniżej poziomu 60 mg/l.
Zapytanie dotyczy strumienia ścieków o objętości 2800 m3/dobę.

Koncepcja powinna obejmować:

 1. Wykonanie projektu koncepcyjnego zaproponowanego rozwiązania.
 2. Określenie szacowanej wartości kosztów zaproponowanego rozwiązania z uwzględnieniem:
  a) kosztów wykonania projektu,
  b) Kosztów uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń,
  c) Kosztów realizacji zadania w oparciu o przedstawiona koncepcje.
  d) Kosztów przeprowadzenia prób w warunkach laboratoryjnych oraz na obiekcie.

Koncepcje należy sporządzić w wersji papierowej w 2 egz. + 1 CD.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej. Termin przeprowadzenia wizji lokalnej  należy wcześniej uzgodnić z koordynatorem ze strony Zamawiającego

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. cenę i czas wykonania koncepcji,
 2. warunki i termin płatności,
 3. oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Marcin Nowak  tel. 512 403 452
 • Pan Jan Murek  tel. 506 391 661
 • Piotr Wacławek  tel. 512 403 441

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – „Opracowanie koncepcji modernizacji technologii alkalizacji ścieków w procesie oczyszczani a w zakładowej oczyszczalni chemicznej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.