Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu technicznego oraz prefabrykacja zasuw gorącego dmuchu ø900.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 25.01.2019
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 31.12.2018
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 06.10.2018

Zakres prac przedstawia Załącznik nr 1.

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie HCM S.A.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac w dniach od pon. do pt w godzinach 8:00 do 13:00.    

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania prac (dla każdego z n/w wariantu oddzielnie).
  2. Czas realizacji prac.
  3. Warunki i forma płatności.
  4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Ofertę można dostarczyć w dwóch wariantach:

  1. Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu technicznego zasuw gorącego dmuchu ø900.
  2. Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu technicznego zasuw gorącego dmuchu ø900 oraz prefabrykacja i dostarczenie nowych urządzeń.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

  • Pan Jakub Hajda tel. 502590953.
  • Pan Zdzisław Śliwa tel. 512403422.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie koncepcji i wykonanie projektu technicznego oraz prefabrykacja zasuw gorącego dmuchu ø900” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 31.07.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: