Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
„Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na adaptację budynku kadmu na potrzeby Działu GSZ”.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ZREMBUD Z KRUPSKIEGO MŁYNA

Termin realizacji: maj 2019 roku.

Zakres prac projektowych powinien obejmować:
1. Wykonanie pełnej dokumentacji z uwzględnieniem opracowań branżowych i zmiany przeznaczenia użytkowania dla planowanych pomieszczeń:
a) parter – warsztat z garażem na wózek akumulatorowy platformowy i pomieszczenia magazynowe
b) 1 piętro – pomieszczenie dyżurnego z punktem dyspozytorskim, biuro mistrza, biuro kierownika, szatnia czysta i brudna, łaźnia
c) 2 piętro – szatnia czysta i brudna elektromonterów, łaźnia, jadalnia.
2. Wykonanie projektów wykonawczych w ilości 3 egz. w wersji papierowej + 1egz. na CD obejmujących n/wym. branże i zakresy:
a) architektoniczno – budowlany,
b) instalacji CO,
c) instalacji wodno kanalizacyjnej,
d) instalacji klimatyzacyjno wentylacyjnej,
e) instalacji elektrycznej,
f) instalacji teleinformatycznej (w tym sieć informatyczna ogólna i przemysłowa),
g) instalacji odgromowej,
h) instalacji alarmowej.
3. Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół budynku z uwzględnieniem dojazdu do garażu i warsztatu z dojściem.
4. Przygotowanie dokumentów wymaganych do wystąpienia o pozwolenie na budowę do właściwych urzędów.
5. Wykonanie kosztorysu na wykonanie projektowanych prac i elementy wyposażenia pomieszczeń.

W zakresie prac należy uwzględnić termoizolację, ogrzewanie, wentylację z klimatyzacją oraz oddzielenie części adaptowanej od nieużytkowanej. Dla całości budynku określić zakres prac zapewniający jego utrzymanie w właściwym stanie technicznym (dach, elewacje, odwodnienia itp.)
Dokumentacja projektowa winna być dostosowana do aktualnie obowiązujących norm i przepisów oraz zatwierdzona przez rzeczoznawców ds. sanitarno – higienicznych, zabezpieczeń przeciwpożarowych i bhp.
W celu zapoznania się z miejscem prac oraz otrzymania innych niezbędnych danych potrzebnych do opracowania projektu Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem prac ze strony HCM.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty która, powinna zawierać min:

a) opis ( koncepcję wstępną wraz z szkicami ) adaptacji budynku,
b) cenę i czas wykonania projektu (wraz z branżowymi kosztorysami ofertowymi),
c) harmonogram rzeczowo – finansowy,
d) warunki i termin płatności
e) Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
f) Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
g) Referencje potwierdzające należyte terminowe wykonanie podobnych robót w zakładach przemysłowych.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Koordynator całości prac – Pan Tadeusz Mazur tel. 32/ 2888444 wew. 800; kom 512 403 442.
Instalacje elektryczne – Pan Bronisław Jaworek tel. 32/ 2888444 wew. 334; kom 512 403 457.
Instalacje CO i wod-kan – Pan Marcin Nowak tel. 32/ 2888444 wew. 658; kom 512 403 452.
Użytkownik obiektu – Pan Tomasz Rohrbach 32/ 2888444 wew. 490; kom 512 403 467.
Branża budowlana – Pan Marcin Kaczmarczyk 32/ 2888444 wew. 530;kom 512 403 431.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na adaptację budynku kadmu na potrzeby Działu GSZ” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 26.03.2019 r. godz. 12:00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Zastrzegamy sobie prawo do:
1. swobodnego wyboru oferty,
2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.