Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na opracowanie dokumentacji technicznej dla bocznicy Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w następującym zakresie:

 1. Plan schematyczny bocznicy z aktualnymi pomiarami,
 2. Plan schematyczny urządzeń SRK,
 3. Tablic zależności dla posterunków ruchu,
 4. Regulaminu technicznego pracy bocznicy
 5. Instrukcji o prowadzeniu ruchu i sygnalizacji,
 6. Instrukcji o utrzymaniu urządzeń srk i łączności,
 7. Instrukcji o utrzymaniu infrastruktury kolejowej,
 8. Instrukcji o utrzymaniu pojazdów kolejowych.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: OTTIMA PLUS SP. Z O.O. Z KATOWIC

Dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami prawnymi w powyższym zakresie.

Dokumentację należy wykonać w 6 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna.

Oferta powinna zawierać:

 1. cenę za opracowanie przedstawionego zakresu,
 2. termin realizacji.

Szczegółowych informacji technicznych w powyższej sprawie udziela Pan Tomasz Machura tel. 32 / 288 84 44 wew. 592.

Informacje handlowe Pan Adam Smolarczyk  tel. 32 / 288 84 44. wew. 527.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – opracowanie dokumentacji technicznej bocznicy” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria ogólna) w terminie do 25 stycznia 2019 r. godz. 12:00.

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

  Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do realizacji dostawy towaru, przed złożeniem przez nas zamówienia.