Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na opracowanie dokumentacji remontu konstrukcji żelbetowej osadnika DORE’A nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : „BUD-PROJEKT” BIURO INŻYNIERSKIE Z CHORZOWA.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT: WYBRANO OFERTĘ FIRMY – „BUD-PROJEKT” BIURO INŻYNIERSKIE Z CHORZOWA. Zakres zadania obejmuje :
– wykonanie inwentaryzacji,
– wykonanie badań stanu technicznego konstrukcji żelbetowej,
– opracowanie technologii naprawy,
– opracowanie dokumentacji naprawy w oparciu zaproponowaną technologię. Dokumentacja winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym, wymogami BHP.
– opracowanie przedmiaru i kosztorysu.

Osadnik DORE’A jest w ciągłej eksploatacji.
Opracowaną dokumentację należy wykonać w 4 egz. + 1CD.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A. w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.
Termin wizji lokalnej: w dniach od 6 marca do 9 marca w godzinach 8.00 ÷ 12.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą odpowiedzialną ze strony HCM S.A.
Przewidywany termin i czas realizacji prac: kwiecień 2017 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania prac.
2. Czas realizacji prac.
3. Warunki i termin płatności.
4. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela :
– Dominik Helisz tel. kom. 510 105 415.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Opracowanie dokumentacji remontu części żelbetowej osadnika DORE’A nr 1” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój 101) w terminie do 14 marca 2016 r. godz. 10.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.