Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń w budynku administracyjno – biurowym na potrzeby archiwum – składnicy akt”

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Archifach Group Sp. z o.o. z Katowic

Zakres opracowania oraz szczegółowe informacje zostały zawarte w Załączniku nr 1.

 

Opracowany projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

 

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd Oferenta do HCM S.A.  w celu przeprowadzenia wizji lokalnej. W trakcie wizji lokalnej uzupełnione zostaną wszelkie wymagania ze strony inwestora oraz udzielone zostaną odpowiedzi na ewentualne pytania oferenta.

 

Termin wizji lokalnej : w dni robocze po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z osobą odpowiedzialną ze strony HCM S.A.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Jarosław Grabolus  tel. (32) 288 84 44 wew. 850. kom. 539 735 663;
 2. Pan Mirosław Bichalski tel. (32) 288 84 44 wew. 628. kom. 512 403 438;
 3. Pani Katarzyna Franc  tel. (32) 288 84 44 wew. 300.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Krótki opis proponowanego rozwiązania.
 2. Określenie szacunkowej wartości kosztów zaproponowanego rozwiązania.
 3. Czas realizacji opracowania dokumentacji z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami.
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Warunki i termin gwarancji.
 6. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że przedłożona dokumentacja obejmować będzie wszystkie  niezbędne elementy i stanowić będzie pełny materiał do wykonania zadania.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pomieszczeń w budynku administracyjno – biurowym na potrzeby archiwum – składnicy akt” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 01.02.2022 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn

 

 

Załącznik: