Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Opracowanie dokumentacji projektowej remontu instalacji wentylacyjnej w budynku Laboratorium Zakładowego.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Prefer S.C. z Gliwic

HCM S.A. posiada częściową archiwalną dokumentację techniczną budynku DKJ do wglądu.

Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami oraz  zatwierdzona przez rzeczoznawców ppoż. i bhp.

W projekcie należy uwzględnić odzysk ciepła z urządzeń wywiewnych oraz możliwość prowadzenia robót etapowo tak by była możliwa ciągła praca w laboratorium.

Zakres prac powinien obejmować:

 1. Wykonanie projektu wykonawczego zaopiniowanego przez rzeczoznawców (w 3 egz. w wersji papierowej + 1egz. CD) dla:
 2. Instalacji klimatyzacyjno – wentylacyjnej pomieszczeń biurowych;
 3. Instalacji klimatyzacyjno – wentylacyjnej pomieszczeń sanitarno socjalnych;
 4. Instalacji klimatyzacyjno – wentylacyjnych pomieszczeń laboratorium.
 5. Dostosowanie projektowanej instalacji do już istniejącej wentylacji odciągowej z dygestoriów i grawitacyjnej.
 6. Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich (w 1 egz. w wersji papierowej + 1egz. CD).

W przypadku zainteresowania się naszym zapytaniem ofertowym w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, otrzymania niezbędnych danych potrzebnych do opracowania projektu a także zapoznania się z archiwalną dokumentacją budynku, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej  po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Koordynatorem ze strony  HCM S.A

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Jacek Lejkowski tel. 519 559 868;

Pan  Zygfryd Sapa tel. 512 403 484.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty która, powinna zawierać :

 1. Koszt wykonania dokumentacji projektowej.
 2. Czas realizacji prac projektowych.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Harmonogram prac.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Opracowanie dokumentacji projektowej remontu instalacji wentylacyjnej w budynku DKJ w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie S.A. w Miasteczku Śląskim” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101)       w terminie do 31 sierpnia 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się:

 • z miejscem lokalizacji planowanego remontu,
 • z dokumentacją archiwalna budynku, który znajduje się w Dziale Remontów i Inwestycji ( codziennie w dni robocze w godz. 800 ÷1300).

Zastrzegamy sobie prawo do :

 • swobodnego wyboru oferty,
 • negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 • odstąpienie od realizacji zadania bez podania przyczyn.