Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku socjalnego ORO na laboratorium w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie S.A.w Miasteczku Śląski.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : KONSORCJUM PROJEKTOWE : ARCHETUS SP. Z O.O. Z KRAKOWA, ROBLE SP. Z O.O. Z KATOWIC.

Podstawę opracowania dokumentacji stanowić będzie projekt koncepcyjny inwestycji pn.: Adaptacja budynku socjalnego ORO na laboratorium w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie S.A.” w Miasteczku Śląski.
Projekt koncepcyjny znajduje się w posiadaniu działu remontów i inwestycji i zostanie udostępniony do wglądu potencjalnym oferentom.
Projekt należy dostosować do aktualnie obowiązujących przepisów, norm i winien być zatwierdzony przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń sanitarno – epidemiologicznych, ppoż. i bhp.
W projekcie należy uwzględnić konieczność prowadzenia prac na czynnym obiekcie.

Zakres prac powinien obejmować:
1. Wykonanie wielobranżowego projektu architektoniczno – budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami rzeczoznawców ds. zabezpieczeń sanitarno – epidemiologicznych, pożarowych i bhp (w 4 egz. + 1CD),
2. Opracowanie (w 3 egz. + 1CD) projektów wykonawczych w branżach obejmujących zakresy:
a) architektoniczno – budowlany,
b) instalacji CO,
c) instalacji wodno kanalizacyjnej,
d) instalacji klimatyzacyjno wentylacyjnej,
e) instalacji elektrycznej,
f) instalacji teleinformatycznej (w tym sieć informatyczna ogólna i przemysłowa),
g) instalacji odgromowej,
h) instalacji alarmowej.
3. Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich (w 1 egz. + 1CD).

W przypadku zainteresowania się naszym zapytaniem prosimy o przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej, zapoznania się z projektem koncepcyjnym oraz otrzymania innych niezbędnych danych potrzebnych do opracowania projektu.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie: Mirosław Bichalski tel. 512 403 438, Zygfryd Sapa tel. 512 403 484.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty która, powinna zawierać :
a) cenę i czas wykonania projektu (wraz z przedmiarem i kosztorysem ofertowym),
b) warunki i termin płatności.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – opracowanie dokumentacji projektowej adaptacji budynku socjalnego ORO na laboratorium w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie S.A. w Miasteczku Śląskim” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 31 marca 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Oferent zobowiązany jest do zapoznania się:
– z miejscem lokalizacji planowanego remontu i modernizacji,
– z projektem koncepcyjnym, który znajduje się w Dziale Remontów i Inwestycji (wgląd codziennie w dni robocze w godz. 8.00 ÷13.00).

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji zadania bez podania przyczyn.