Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie:

Odtworzenia kolektora gazowego na wydziale Pieca Szybowego w rejonie układu separacyjnego.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Gaz-Pip z Katowic

 

Zakres prac obejmuje:

 1. Zaślepienie instalacji gazowej na której będą prowadzone prace.
 2. Odgazowanie instalacji w celu zniwelowania niebezpieczeństwa pożarowego.
 3. Odtworzenie około 4m instalacji przymocowanej do konstrukcji stalowej (rura DN32).
 4. Odtworzenie kolektora gazowego wraz z odejściami ¾”, zakończonymi tzw. Choinkami na węże gumowe.
 5. Po zakończeniu prac wykonanie prób szczelności odtworzonego odcinka instalacji kolektora udokumentowane odpowiednim protokołem i dokumentacją techniczną obejmującą wykonane prace.
 6. Zagazowanie instalacji.

Planowany termin realizacji prac: 14.09. ÷ 23.09.2020r. O dokładnym terminie realizacji prac Wykonawca zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Odpowiednie uprawnienia do wykonywania prac na instalacjach gazowych.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają Panowie:

– Andrzej Dulski tel. kom. 509826077,

– Marcin Nowak tel. kom. 512403452.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Odtworzenie kolektora gazowego na wydziale Pieca Szybowego w rejonie układu separacyjnego” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 7 sierpnia 2020 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.