Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Odtworzenie instalacji podnoszenia bram wjazdowych odmrażalni

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 8.11.2017r.

Zakres prac:
Etap I
1. Zdjęcie płyt z kanału kablowego 210 szt.
2. Kopanie rowów o głębokości 0,8m i szerokości dna 0,4m
3. Nasypanie warstwy piasku o grubości 0,1m
Etap II
1. Układanie kabli wielożyłowych w kanale kablowym 642m
2. Układanie kabli wielożyłowych na budynku 168m
3. Układanie kabli wielożyłowych w rowie kablowym 16m
4. Wprowadzenie kabli do maszynowni wciągarek oraz do rozdzielni.
5. Zasypywanie rowów kablowych o głębokości 0,8m
6. Układanie płyt na kanale kablowym 210 szt.
7. Zarobienie na sucho końców kabli.
8. Pomiar kabli.

Kabel do odtworzenie trasy YKSY7x6mm o łącznej długość 851m
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zabezpieczy Wykonawca.
Kable należy układać zgodnie z normami i wytycznymi producenta łącznie z sporządzeniem dokumentacji układania. Próby i pomiary odbiorcze należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami producenta kabli. Dokumentację z w/w czynności należy przedstawić producentowi kabli i uzyskać jego pozytywną opinię potwierdzoną pisemnym udzieleniem gwarancji na wykonane linie kablowe.

Przewidywany termin realizacji prac: niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia
Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
Terminy wizji lokalnych należy uzgodnić telefonicznie z Koordynatorem prac.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych elementów zakresu prac.
2. Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem prac.
3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Łukasz Paliga tel. (32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 403 461
Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Odtworzenie instalacji podnoszenia bram wjazdowych odmrażalni” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 11 października 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.