Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie odśnieżania chodników, placów wokół biurowca, markowni, działu BHP oraz przystanku autobusowego znajdujących się na terenie HCM S.A.

UWAGA: ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI PRAC.
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 06.03.2018.

Usługa będzie polegała na:
– odśnieżaniu ręcznym lub mechanicznym,
– posypywaniu piaskiem, solą, lub chlorkiem.

Rejon prac i intensywność odśnieżania ustalana będzie na bieżąco w zależności od potrzeb.
Czas reakcji na wezwanie w ciągu 4 godzin.
Termin realizacji prac: okres zimowy 2017 / 2018 r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt odśnieżenia 1m2 chodników i dojść do budynków.
2.Koszt odśnieżania 1m2 placów i parkingów.
3.Koszt 1m2 posypywania solą drogową, piaskiem, chlorkiem wapnia.
4.Koszt pracy sprzętu.
5.Wykaz sprzętu.
6.Warunki płatności.
7.Oświadczenie wykonawcy o możliwości przystąpienia do prac w ciągu 4 godzin po otrzymaniu wezwania.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan :
Sebastian Paruzel tel. (32) 288 84 44 wew. 922, tel. kom. 512403447.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Odśnieżanie terenu HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 27 października 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: Przetargi

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.