Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na Odśnieżanie dachów z zalegającego śniegu i lodu na obiektach HCM S.A.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 25.01.2019
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 19.12.2018

Zakres prac ustalany będzie na bieżąco w zależności od potrzeb.

Wykonawca zapewnia odpowiednie zabezpieczenie oraz sprzęt potrzebny do prowadzenia prac na wysokości.

Termin realizacji prac: okres zimowy 2018/2019 r.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. Jednostkową cenę odśnieżenia 1m2 powierzchni dachu.
  2. Termin i warunki płatności.
  3. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Jarosław GRABOLUS tel. (32) 288 84 44 wew. 542.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Odśnieżanie dachów na terenie HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 29 listopada 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

–  swobodnego wyboru oferty,

–  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

–  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

–  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.