Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Odśnieżanie dachów z zalegającego śniegu i lodu na obiektach HCM S.A.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Usług Technicznych i Handlowych 'ALPINEX” Sp. z o.o. z Krakowa

Zakres prac ustalany będzie na bieżąco w zależności od potrzeb.

Wykonawca zapewnia odpowiednie zabezpieczenie oraz sprzęt potrzebny do prowadzenia prac na wysokości.

Termin realizacji prac: okres zimowy 2021/2022 r.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. Jednostkową cenę odśnieżenia 1m2 powierzchni dachu.
  2. Termin i warunki płatności.
  3. Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Marcin Kaczmarczyk tel. (32) 288 84 44 wew. 927, tel. kom. 512 403 431.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

  1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac.
  2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim.
  3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Odśnieżanie dachów

z zalegającego śniegu i lodu na obiektach HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 19 luty 2021 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

  1. Swobodnego wyboru oferty.
  2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
  3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
  4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.