Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Odśnieżanie dachów z zalegającego śniegu i lodu na obiektach HCM S.A.

UWAGA: ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI PRAC.
Zakres prac ustalany będzie na bieżąco w zależności od potrzeb.
Wykonawca zapewnia odpowiednie zabezpieczenie oraz sprzęt potrzebny do prowadzenia prac na wysokości.
Termin realizacji prac: okres zimowy 2017 / 2018 r.
Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:
1.Jednostkową cenę odśnieżenia 1m2 powierzchni dachu.
2.Termin i warunki płatności.
3.Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Marcin KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 512 403 431.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Odśnieżanie dachów na terenie HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 27 października 2017 r. godz. 12.00.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: Przetargi

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.