Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie odśnieżania chodników, placów wokół biurowca, markowni, działu BHP oraz przystanku autobusowego znajdujących się na terenie HCM S.A.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 25.01.2019
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 19.12.2018

Usługa będzie polegała na:
– odśnieżaniu ręcznym lub mechanicznym,
– posypywaniu piaskiem, solą, lub chlorkiem.

Rejon prac i intensywność odśnieżania ustalana będzie na bieżąco w zależności od potrzeb.

Czas reakcji na wezwanie w ciągu 4 godzin.

Termin realizacji prac: okres zimowy 2018/2019 r.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt odśnieżenia 1m2 chodników i dojść do budynków.
  2. Koszt odśnieżania 1m2 placów i parkingów.
  3. Koszt 1m2 posypywania solą drogową, piaskiem, chlorkiem wapnia.
  4. Koszt pracy sprzętu.
  5. Wykaz sprzętu.
  6. Warunki płatności.
  7. Oświadczenie wykonawcy o możliwości przystąpienia do prac w ciągu 4 godzin po otrzymaniu wezwania.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Dariusz Telenga tel. (32) 288 84 44 wew. 790, tel. kom. 512 403 446.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Odśnieżanie terenu HCM S.A. należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 29 listopada 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

–  swobodnego wyboru oferty,

–  negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

–  odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

–  unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.