Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie odśnieżania chodników, placów wokół biurowca, markowni, działu BHP oraz przystanku autobusowego znajdujących się na terenie HCM S.A.

UWAGA: Zakończenie przetargu bez złożenia ofert

Usługa będzie polegała na:
– odśnieżaniu ręcznym lub mechanicznym,
– posypywaniu piaskiem, solą, lub chlorkiem.

Rejon prac i intensywność odśnieżania ustalana będzie na bieżąco w zależności od potrzeb.

Czas reakcji na wezwanie w ciągu 4 godzin.

Termin realizacji prac: okres zimowy 2023 / 2024 r.

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu dokonania wizji lokalnej.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt odśnieżenia 1m2 chodników i dojść do budynków.
 2. Koszt odśnieżania 1m2 placów i parkingów.
 3. Koszt 1m2 posypywania solą drogową, piaskiem, chlorkiem wapnia.
 4. Koszt pracy sprzętu.
 5. Wykaz sprzętu.
 6. Warunki płatności.
 7. Oświadczenie wykonawcy o możliwości przystąpienia do prac w ciągu 4 godzin po otrzymaniu wezwania.
 8. Oświadczenie wykonawcy o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Dariusz Telenga tel. (32) 288 84 44 wew. 790, tel. kom. 512 403 446.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Odśnieżanie terenu HCM S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 10 listopada 2023 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.