Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Naprawę pęknięć mocowania kabiny operatora suwnicy lejniczej Q=20/5T nr 2 na wydz. PRO

Zakres prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

Planowany termin realizacji prac: niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia.

Warunkiem podpisania protokołu odbioru prac stanowiącego podstawę do wystawienia faktury, będzie pozytywny odbiór suwnicy przez UDT.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac ze strony HCM.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

  • Pan Jakub Kud tel. kom. 512 403 451

           

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania prac.
  2. Kosztorys ofertowy.
  3. Czas realizacji prac.
  4. Warunki i forma płatności.
  5. Warunki i czas trwania gwarancji.
  6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
  7. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Naprawa pęknięć mocowania kabiny operatora suwnicy lejniczej Q=20/5T nr 2 na wydz. PRO” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 05.10.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru Oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– zawarcia umowy na niepełny zakres robót,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik