Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie naprawy zbiornika nr 5 na osadniku pięciokomorowym na Zakładowej Oczyszczalni Chemicznej.
Zakres prac, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : WOD-PRZEM SP. Z O.O. SP.K. Z TORUNIA.

Termin realizacji : sierpień – wrzesień 2017r. i będzie uzależniony od dopuszczenia przez użytkownika co jest podyktowane warunkami technologicznymi na zakładowej oczyszczalni.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
Termin przeprowadzenia wizji lokalnej : 14.07.2017r. godz. 10.00.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1.Koszt wykonania prac.
2.Kosztorys ofertowy.
3.Czas wykonania prac.
4.Warunki i termin płatności.
5.Warunki i czas trwania gwarancji.
6.Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7.Referencje potwierdzające wykonanie prac o podobnym charakterze.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Pan Dominik Helisz tel. 2 888 444 wew. 530, kom. 510105415.
Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Naprawa zbiornika nr 5 na osadniku pięciokomorowym na Zakładowej Oczyszczalni Chemicznej” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 21 lipiec 2017 r. godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: