Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Naprawę zbiornika nr 4 na osadniku pięciokomorowym na zakładowej oczyszczalni chemicznej.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Usługi Budowlane i Wysokościowe „Drabex” Jerzy Drabek z Kobiernic

 Zakres prac zawarty został w Załączniku nr 1

 

Przewidywany termin realizacji: sierpień – wrzesień 2021 r.

Termin realizacji będzie uzależniony od dopuszczenia przez użytkownika co jest podyktowane warunkami technologicznymi na zakładowej oczyszczalni ścieków.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie uzgodnionym telefonicznie z Koordynatorem prac. Wizja lokalna miejsca i przedmiotu prac do 2 kwietnia 2021 r.

 

Szczegółowy skład chemiczny wody dostępny do wglądu podczas wizji lokalnej.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu prac udziela:

 • Pan Marcin NOWAK tel. 32 / 2 888 444 wew. 658, tel. kom. 512 403 452
 • Pan Tomasz KAŁMUK tel. 32 / 2 888 444 wew. 958, tel. kom. 512 403 472,
 • Pan Marcin KACZMARCZYK tel. 32 / 2 888 444 wew. 530, tel. kom. 512 403 431

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Naprawa zbiornika nr 4
na osadniku pięciokomorowym na zakładowej oczyszczalni chemicznej (Zp 22679)
należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 9 kwietnia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

 

Załącznik: