Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Naprawę uszkodzonej AUMY  odciągu spalin pieca nadawczego RPb3

Dane znamionowe:

Typ: AC01.2

Nr zamówienia: 23053780

Nr fabryczny: 2814MA64482

TPA: 00R100-0I1-000

TPC: A-1B1-1C2-A000

Napięcie: 500V

Sterowanie: 24V DC24V

Zakres prac:

 1. Przyjazd serwisu na wizję lokalną.
 2. Diagnostyka uszkodzenia.
 3. Wycena (kalkulacja indywidualna) uszkodzonej AUMY.
 4. Naprawa:
  1. na miejscu po akceptacji kosztów przedstawionych w ofercie i kalkulacji,
  2. w zakładzie Wykonawcy po akceptacji kosztów przedstawionych w ofercie i kalkulacji uwzględniającej demontaż oraz uruchomienie w miejscu zabudowy,

Dane dodatkowe:

Wyświetlana informacja na uszkodzonej AUMIE:

– wyświetlacz świeci na czerwono,

– błąd 1,

– kod błędu 0007

Przewidywany termin realizacji:  Marzec -Kwiecień 2018 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem ze strony Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, które powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac.
 2. Czas realizacji usługi.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Paweł KRÓTKI tel. (32) 288 84 44 wew. 712, kom. 512 403 440

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – naprawa uszkodzonej AUMY odciągu spalin pieca nadawczego RPb3 (ZP 5906)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 26 marca 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.