Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na naprawę dachu stacji dmuchaw na wydziale PSP.

UWAGA: Odstąpienie od realizacji prac bez podania przyczyny

Zakres prac wraz z uwagami został zawarty w Załączniku nr 1.

 Przewidywany termin realizacji do: III kwartał 2023 r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu potrzebne do wykonania zadania po stronie Wykonawcy.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega
w styczności z metalami ciężkimi.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany
jest do przeprowadzenia wizji lokalnej (w dniach 30.05.2023r. ÷ 17.06.2023r.) po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym zawierającym koszt wykonania poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
 • w cenie należy ująć pracę rusztowań.
 1. Czas realizacji prac.
 2. Warunki i forma płatności.
 3. Warunki i czas trwania gwarancji.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

MARCIN KACZMARCZYK tel. (32) 288 84 44 wew. 530 kom. 512 403 431.

 Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – RRI – Naprawa dachu stacji dmuchaw
na wydziale PSP (Zp 31627)”
należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 19 czerwca 2023 r. godz. 1400

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki:

Zalącznik-nr-1-zakres-prac