Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału  w konkursie ofert na wykonanie usługi :

  1. Prowadzenie obserwacji zwierciadła wody i wydajności ujęcia wody „Miasteczko Śląskie”  w roku 2018.
  2. Nadzór nad prowadzeniem obserwacji zwierciadła wody w roku 2018.
  3. Sporządzenie corocznej analizy wyników obserwacji w terminie do 31.01.2019r. (4 egzemplarze).

Termin realizacji prac : od 01.01.2018r. do dnia 31.01.2019r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych z Katowic.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem ofertowym prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania poszczególnych rodzajów prac ( w rozbiciu na poszczególne elementy).
  2. Warunki i termin płatności.
  3. Kserokopie uprawnień do wykonania oferowanych prac.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela :

–    Pan Tomasz Kałmuk tel. wew. 958, tel. kom. 512 403 472.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Nadzór i prowadzenie obserwacji zwierciadła wody „Miasteczko Śląskie” w roku 2018 należy złożyć             w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.  przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura  pokój 101) w terminie do dnia  28 grudnia 2017 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.hcm.com.pl   w zakładce przetargi – zakup usług.

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienie od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.