Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Mycie wysokociśnieniowe urządzeń wydziału PSK na Postoju Głównym w miesiącu maju 2020 r.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: LIGRA Sp. z o.o. z Rybnika

Zakres prac:

 1. Mycie wysokociśnieniowe chłodnic płaszczowo rurowych I i II stopnia węzła płuczącego (16 sztuk).
 2. Mycie wysokociśnieniowe skrubera węzła płuczącego.
 3. Mycie wysokociśnieniowe komór Elektrofiltru Mokrego wraz z wyposażeniem (6 sztuk).
 4. Mycie wysokociśnieniowe reaktorów wraz z przewodem z stożka V55 do instalacji reaktorów oddziału Odchlorowania.
 5. Mycie wysokociśnieniowe zsypni łamacza, łamacza palczastego, przesypu z pod łamacza na podawacz do kruszarki zębatej I stopnia oraz walców kruszarki zębatej I stopnia.

 

Przewidywany termin realizacji: Postój Główny 09.05.2020 do 22.05.2020 – 14 dni kalendarzowych.

Dokładny termin wykonania poszczególnych zadań zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Materiały, niezbędny sprzęt oraz środki transportu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac remontowych nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres remontu.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności  z metalami ciężkimi.

 

Uwaga:

Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.

 

Przed opracowaniem oferty niezbędny jest przyjazd do HCM S.A. w celu zapoznania się z szczegółowym zakresem remontu, dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z  specyfiką pracy Wydziału .

Szczegółowych informacji w sprawie zakresu i przedmiaru robót remontowych oraz technologii wykonania prac udzielają Panowie:

 • W punktach nr 1,2,3 i 4 Łukasz Żydek – Mistrz Oddziału Fabryki Kwasu Siarkowego, tel. 512 403 396 wew. 924 lub Tomasz Rohrbach – Kierownik Oddziału Fabryki Kwasu Siarkowego, tel. 512-403-421 wew. 490
 • W punkcie nr 5 Czesław Furmanek – Kierownik Oddziału Spiekalni, tel. 512 403 420 wew. 793

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac oraz kosztorys ofertowy wraz z wyszczególnieniem kosztów realizacji poszczególnych pozycji w tym wartość jednostkowej wielkości obmiarowej.
 2. W ofercie należy podać koszt 1 rbg pracownika oraz koszt 1 rbg pracy sprzętu.
 3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego.
 4. Oświadczenia o akceptacji warunków wykonania prac remontowych i zapoznaniu się z warunkami pracy.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych pozycji obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
 7. Warunki gwarancji.
 8. Warunki płatności.

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem,
 4. przedstawią referencje potwierdzające wykonywanie prac objętych zapytaniem ofertowym.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Mycie wysokociśnieniowe urządzeń wydziału PSK na Postoju Głównym w miesiącu maju 2020r. należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna)   w terminie do dnia 6 marca 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty,
 2. negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
 3. odstąpienia od wykonania poszczególnych pozycji remontowych z prawem wykreślenia ich przed przystąpieniem do wykonania remontu jak i w trakcie trwania prac,
 4. zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
 5. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.