Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
1. Mycie wysokociśnieniowe skrubera węzła płuczącego.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY : LIGRA SP. Z O.O. Z RYBNIKA.

Termin wykonania prac: 11 – 20.06.2017
2. Mycie wysokociśnieniowe stacji zrzutowej, pod stacją zrzutową z maszyny DL, przesypu na podawacz 2.90, walców kruszarki I stopnia oraz łamacza palczastego.
Termin wykonania prac: do 11.06.2017
3. Mycie wysokociśnieniowe ścian wewnętrznych i wyposażenia komór elektrofiltra mokrego.
Termin wykonania prac: 12 – 20.06.2017
4. Mycie wysokociśnieniowe chłodnic ołowianych I stopnia (4 segmenty) oraz chłodnic ołowianych II stopnia (12 segmentów).
Termin wykonania prac: 11 – 20.06.2017
Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.
Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.
W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt realizacji całości prac wraz z kosztorysem ofertowym w rozbiciu na ceny jednostkowe.
2. Czas realizacji całości prac.
3. Warunki i forma płatności.
4. Warunki i czas trwania gwarancji.
5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.
Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:
Pan Łukasz Żydek tel. (32) 288 84 44 wew. 924, kom. 512 403 396,
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Mycie wysokociśnieniowe urządzeń w miesiącu czerwcu 2017 r.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 19 maja 2017 r. godz. 12:00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.