Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

  INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
  WYBRANO OFERTĘ FIRMY:Ewelkan Konrad Pabis z Trzebini

 1. Mycie wysokociśnieniowe skrubera węzła płuczącego.

Termin wykonania prac: 09 – 23.06.2018r.

 1. Mycie wysokociśnieniowe zsypni łamacza, łamacza palczastego i przesypu z pod łamacz na podawacz do kruszarki zębatej Io.

Termin wykonania prac: 09 – 23.06.2018r.

 1. Mycie wysokociśnieniowe komór elektrofiltra mokrego wraz z wyposażeniem (6szt.).

Termin wykonania prac: 09 – 23.06.2018r.

 1. Mycie wysokociśnieniowe chłodnic płaszczowo rurowych I i IIo węzła płuczącego (16szt.).

Termin wykonania prac: 09 – 23.06.2018r.

 1. Mycie wysokociśnieniowe przewodu tłocznego z stożka hydrotransportu do reaktorów Odchlorowania.

Termin wykonania prac: 09 – 23.06.2018r.

Dokładny termin zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

Sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac.       

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac w rozbiciu na poszczególne punkty.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Łukasz Żydek tel. (32) 288 84 44 wew. 924, kom. 512 403 396,

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/przetarg/

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Mycie wysokociśnieniowe urządzeń wydziału PSK w miesiącu czerwcu 2018 r. ” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do dnia 13 kwietnia 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

http://www.hcm.com.pl/przetarg/

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.