Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 1. Mycie wysokociśnieniowe chłodnic płaszczowo rurowych I i II stopnia węzła płuczącego (16 sztuk) na wydziale PSK podczas Postoju Głównego
 2. Mycie wysokociśnieniowe Skrubera węzła płuczącego na wydziale PSK podczas Postoju Głównego,
 3. Mycie wysokociśnieniowe komór Elektrofiltru Mokrego wraz z wyposażeniem (6 sztuk) na wydziale PSK podczas Postoju Głównego,
 4. Mycie wysokociśnieniowe reaktorów wraz z przewodem z stożka V55 do reaktorów Odchlorowania oraz przewodów chłodnic węzła płuczącego na wydziale PSK podczas Postoju Głównego,
 5. Mycie wysokociśnieniowe zsypni łamacza, łamacza palczastego, przesypu z pod łamacza na podawacz do kruszarki zębatej I stopnia i walców na wydziale PSK podczas Postoju Głównego.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Ewelkan Baran i Aleksiejuk Sp.k. z Młoszowa

Przewidywany termin realizacji: wrzesień 2022 r. podczas Postoju Głównego

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

Okres ważności oferty nie krótszy niż 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac.
 2. Czas wykonania całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.

 

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Łukasz ŻYDEK tel. (32) 288 84 44 wew. 793, kom. 512 403 396.

Pan Tomasz ROHRBACH tel. (32) 288 84 44 wew. 490, tel. 512 403 421

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Mycie wysokociśnieniowe na wydziale PSK – POSTÓJ GŁÓWNY (Zp 27984)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do dnia 10 maja 2022 r. godz. 1400

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. swobodnego wyboru oferty.
 2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.