Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 1. Mycie wysokociśnieniowe chłodnic płaszczowo rurowych I i II stopnia węzła płuczącego (16 sztuk) na wydziale PSK podczas Postoju Głównego
 2. Mycie wysokociśnieniowe Skrubera węzła płuczącego na wydziale PSK podczas Postoju Głównego,
 3. Mycie wysokociśnieniowe komór Elektrofiltra Mokrego wraz z wyposażeniem (6 sztuk) na wydziale PSK podczas Postoju Głównego,
 4. Mycie wysokociśnieniowe reaktorów wraz z przewodem z stożka V55 do reaktorów Odchlorowania oraz przewodów chłodnic węzła płuczącego na wydziale PSK podczas Postoju Głównego,
 5. Mycie wysokociśnieniowe zsypni łamacza, łamacza palczastego, przesypu z pod łamacza na podawacz do kruszarki zębatej I stopnia i walców na wydziale PSK podczas Postoju Głównego.

 

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: EWELKAN Baran & Aleksiejuk Sp. k. z Młoszowa

Przewidywany termin realizacji: 5 – 18.06.2021 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas wykonania całości prac.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
 5. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo- zakończeniowe.
 6. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan ŁUKASZ ŻYDEK tel. (32) 288 84 44 wew. 924, kom. 512 403 396.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Mycie wysokociśnieniowe na wydziale PSK – POSTÓJ GŁÓWNY (Zp 22163)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 26 lutego 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.