Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Montaż wraz z uruchomieniem tyglowego pieca indukcyjnego średniej częstotliwości z przetwornicą częstotliwości firmy OTTO JUNKER
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 27.02.2018. godz. 12.00

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: FERRO-MASZ T.Fulko i Wspólnicy Sp.J. z Łodzi.

Prace montażowe wraz z uruchomieniem będą prowadzone pod nadzorem przedstawiciela producenta pieca indukcyjnego firmy OTTO  JUNKER.

Zakres prac obejmuje:

– montaż urządzenia bazowego w skład którego wchodzi piec indukcyjny, agregat hydrauliczny, przetwornik średniej częstotliwości obwodu rezonansowego (IGBT MONOMELT), moduł kondensatorów, pulpit sterowania i obsługi z procesorem topienia M2F TouchControl, suchy transformator (6 kV);

– montaż pieca tyglowego wraz z wysuwanymi osłonami, pierścieniowym odciągiem pieca, hydrauliczną pokrywą pieca, urządzeniem do ważenia, układem awaryjnego przechylania, układem do wypychania tygla;

– montaż urządzenia do wtórnego chłodzenia;

– montaż układu sterowania M2F TOUCH CONTROL;

– wyłożenie pieca indukcyjnego materiałem ceramicznym;

Dokumentacja techniczna – stanowiąca podstawę wyceny będzie dostępna do wglądu w siedzibie Zamawiającego – wydział PRI w dni robocze w godz. 800 do 1400 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

Przewidywany termin realizacji prac:  kwiecień/maj 2018 r.

Transport urządzeń z magazynu zlokalizowanego na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. do  miejsca ustawienia oraz urządzenia dźwigowe wymagane przy montażu potrzebne do realizacji prac zabezpieczy Wykonawca.

Rozliczenie prac nastąpi tylko za faktycznie zrealizowany zakres prac.

Informujemy, że praca w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przebiega w styczności z metalami ciężkimi.

Uwaga:

Pracownicy, którzy będą zatrudnieni na terenie HCM S.A. powinni posiadać aktualne badania lekarskie na zawartość metali ciężkich.

Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej  w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac w terminach ujętych powyżej.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie oferty, która powinna zawierać:

  1. Koszt wykonania w/w prac z wyszczególnieniem kosztu wyłożenia pieca indukcyjnego materiałem ceramicznym.
  2. Termin realizacji prac – określenie minimalnego czasu wykonania całego zakresu.
  3. Oświadczenie, że przedłożona oferta dla poszczególnych prac obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.
  4. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
  5. Warunki i czas trwania gwarancji.
  6. Warunki i termin płatności.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Mirosław Bichalski tel. (32) 288 84 44 wew. 850, kom. 512 403 438 oraz Jarosław Grabolus tel. (32) 288 84 44 wew. 542.

Złożenie oferty, jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

http://www.hcm.com.pl/pl/dzial/dla-dostawców

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Montaż wraz z uruchomieniem tyglowego pieca indukcyjnego średniej częstotliwości z przetwornicą częstotliwości firmy OTTO JUNKER” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura, pokój nr 101) w terminie do 23 lutego 2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej:     

http://www.hcm.com.pl/przetargi

Zastrzegamy sobie prawo do:

  • swobodnego wyboru oferty,
  • negocjacji cenowych z wybranymi Oferentami,
  • zawarcia umowy na niepełny zakres robót,
  • unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Jednocześnie oświadczamy, iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę w terminie niezwłocznym, nie stanowi podstawy do wykonania usługi, przed złożeniem przez nas zamówienia.