Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizację sieci informatycznej.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: Delegate IT sp. z o.o. ze Stalowej Woli

Zakres prac obejmuje:

 1. Dostawę, montaż i konfigurację urządzeń aktywnych dla szkieletowej sieci światłowodowej dla serwerowni w budynku administracji zgodnie z Załącznikiem Nr1;
 2. Dostawę, montaż i konfigurację urządzeń aktywnych dla szkieletów sieci światłowodowej – przełączniki zarządzalne końcowe dla punktów dystrybucyjnych w budynkach na terenie HCM wraz z oprogramowaniem do zarządzania urządzeniami aktywnymi ARUBA IMC zgodnie z Załącznikiem nr 2;
 3. Budowę sieci WLAN zgodnie z Załącznikiem nr 3.

 

Planowany termin realizacji prac:

 • Zakres prac (pkt.1) – do 31.08.2018r.
 • Zakres prac (pkt.2) – do 31.10.2018r.
 • Zakres prac (pkt.1) – do 30.09.2018r.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji prac zabezpiecza Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminach uzgodnionych telefonicznie z Koordynatorem prac w dniach od pon. do pt w godzinach 9:00 do 13:00.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Szczegółowy koszt realizacji poszczególnych etapów prac.
 2. Czas realizacji prac.
 3. Harmonogram prac.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

 • Pan Jan Budny tel. 32 2888 444, wew.700;

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Modernizacja sieci informatycznej w Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A.” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura) w terminie do dnia 02.08.2018 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

– swobodnego wyboru oferty,

– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,

– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,

– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Załączniki: