Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Modernizacja zasilania 6 kV stacji SO-26 (linia zasilająca relacji GSZ-2 do SO-26)

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: DMP System Sp. z o.o. ze Świętochłowic

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 07.08.2020 r.

 

Zadanie będzie realizowane w oparciu o posiadany przez Zamawiającego projekt pn.:

1. Projekt budowlany:  Zmiana zasilania 6 kV stacji SO-26 z GSZ-1 na GSZ-2

Zakres opracowania obejmujący działki

515/8, 517/8, 520/8, 519/8, 520/8, 521/8 – Obręb 0005 Żyglinek

2319/420, 2320/420, 2321/420 – Obręb 0003 Miasteczko Śląskie

Obiekt : Linie kablowe  6kV  łączących rozdzielnie GSZ-2 ze stacją SO-26

2. Projekt techniczny – Modernizacja pól nr 2 i 20 w rozdzielni 6kV GSZ-2 oraz pól 3 i 9 w stacji 6kV SO-26 dla Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. (modyfikacja projektu wyposażenia  pól 2 i 20 oraz układów sterowania i sygnalizacji w oparciu o  dokumentację powykonawcza pola 6kV nr 7 w rozdzielni dwusystemowej GSZ-2 – zmiany w projekcie wykonawczym wynikające między innymi z braku dostępności na rynku jednostkowych aparatów elektrycznych użytych w dokumentacji).

 

Dokumentacja dostępna podczas wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji: po podpisaniu umowy.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem:
  a) kosztów dostaw materiałów,
  b) kosztów prac montażowych,
  c) kosztów prób i pomiarów pomontażowych,
  d) kosztów przygotowania, uruchomienia i przeprowadzenia ruchu próbnego urządzeń,e) koszt sprawowania nadzoru przy uruchomieniu nowych urządzeń i instalacji
  f) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej (3 wersje papierowe + edytowalna )

 

Dla każdego wycenionego elementu należy dołączyć kosztorys ofertowy.

 1. Harmonogram prac i dostaw.
 2. Opis zastosowanej technologii wykonania z uwzględnieniem przepisów BHP.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej i przeprowadzonych obmiarach wstępnych.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo -zakończeniowe wraz z pełnym nadzorem budowlanym przez kierownika budowy z odpowiednimi uprawnieniami.
 7. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja zasilania 6 kV stacji SO-26 (linia zasilająca relacji GSZ-2 do SO-26) należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 31 lipca 2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.