Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Hutnicza 17, 42-610 Miasteczko Śląskie, tel.:  0 … 32 / 2 888 444, fax.: 0 … 32 / 2 888 333

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:

 

MODERNIZACJA WĘZŁA CHŁODZENIA I OCZYSZCZANIA GAZÓW NA WYDZIALE SPIEKALNI I FABRYKI KWASU SIARKOWEGO NA TERENIE HUTY CYNKU „MIASTECZKO ŚLĄSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA”.

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

 
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 16.05.2019

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 11.04.2019

Wymagany termin wykonania zadania:

Etap I – do przewidywanej przerwy pracy huty i rozpoczęcia przerwy remontowej.

Etap II – w trakcie trwania przerwy remontowej w maju 2020 r., trwającej nie dłużej niż 14 dni.

Etap III – w ciągu 90 dni po zakończeniu przerwy remontowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminów realizacji zadania o maksymalnie 12 miesięcy – bez zmiany warunków finansowych umowy z Wykonawcą.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Dziale Remontów  i Inwestycji Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. Dokumentację (w wersji elektronicznej wraz przedmiarami) po potwierdzenie dokonania przelewu kwoty 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A.  83 1240 6292 1111 0010 4121 3789

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych).

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego w Kancelarii Ogólnej (registratura).

Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”  Spółka Akcyjna, ul. Hutnicza nr 17

Termin składania ofert: do 28.03.2019 r.  do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2019 r.   o godz. 1200.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami w godzinach 800 – 1400 :

mgr inż. Mirosław Bichalski  – tel.: 32 / 288 84 44  w. 850, kom.: 512 403 438

mgr inż. Tadeusz Szysler       – tel.: 32 / 288 84 44  w. 385, kom.: 693 282 003

 

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na warunkach ujętych w SIWZ.

 

Kryteria wyboru ofert:

  • Cena – 85 %
  • Termin wykonania I etapu – 5 %
  • Termin wykonania II etapu – 10 %