Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna Hutnicza 17, 42 – 610 Miasteczko Śląskie tel.:  (32)  288 84 44 fax.: (32) 288 83 33; 288 88 85

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą:

MODERNIZACJA WĘZŁA CHŁODZENIA I  OCZYSZCZANIA GAZÓW NA WYDZIALE SPIEKALNI I FABRYKI KWASU SIARKOWEGO NA TERENIE HUTY CYNKU „MIASTECZKO ŚLĄSKIE” SPÓŁKA AKCYJNA

Wpis z dnia 23.12.2021 r. :
UWAGA: ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI PRAC

wpis z dnia 10.02.2021 r.: „Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wyraża zgodę na ostateczne przedłużenie terminu składania ofert na wykonanie zadania pn. Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazów na Wydziale Spiekalni i Fabryki Kwasu Siarkowego na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. do dnia 22 lutego 2021 r. do godz. 11:00.

W związku z powyższym Oferenci zobowiązani są do weryfikacji harmonogramu zawartego w Załączniku nr 1 do Części I. „Adaptacja infrastruktury elektrycznej i AKPiA na potrzeby wdrożenia projektu Modernizacja węzła chłodzenie i oczyszczania gazu FKS” w taki sposób aby całościowe zakończenie prac (Część I i II ) było możliwe w przewidzianym w zapytaniu terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2021 r. godz. 12:00.

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert  tj. do dnia 22 lutego do godz. 11:00.”

wpis z dnia 11.12.2020 r.: „Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wyraża zgodę na ostateczne przedłużenie terminu składania ofert na wykonanie  zadania pn. Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazów na Wydziale Spiekalni i Fabryki Kwasu Siarkowego na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. do dnia 15 lutego 2021 r. do godz. 11:00.

W związku z powyższym Oferenci zobowiązani są do weryfikacji harmonogramu zawartego w Załączniku nr 1 do Części I. „Adaptacja infrastruktury elektrycznej i AKPiA na potrzeby wdrożenia projektu Modernizacja węzła chłodzenie i oczyszczania gazu FKS” w taki sposób aby całościowe zakończenie prac (Część I i II ) było możliwe w przewidzianym w zapytaniu terminie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2021 r. godz. 12:00.

Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert  tj. do dnia 15 lutego do godz. 11:00.”

 


wpis z dnia 18.11.2020 r.:
„Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert na wykonanie zadania pn. Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazów na Wydziale Spiekalni i Fabryki Kwasu Siarkowego na terenie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. do dnia 15 stycznia 2021 r.

W związku z powyższym Oferenci zobowiązani są do weryfikacji harmonogramu zawartego w Załączniku nr 1 do Części I. „Adaptacja infrastruktury elektrycznej i AKPiA na potrzeby wdrożenia projektu Modernizacja węzła chłodzenie i oczyszczania gazu FKS” w taki sposób aby całościowe zakończenie prac (Część I i II ) było możliwe w przewidzianym w zapytaniu terminie.”

 

Zadanie jest podzielone na 2 części, realizowane wg. poniższego harmonogramu:

Część I  

Adaptacja infrastruktury elektrycznej i AKPiA na potrzeby wdrożenia projektu: „Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazu FKS”

 Zakres prac, terminarz oraz szczegółowe informacje zostały zawarte w Załączniku nr 1.

 Szczegółowych informacji odnośnie Części I udziela w godzinach 800 – 1400: mgr inż. Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

 

 Część II

Modernizacja węzła chłodzenia i oczyszczania gazów na Wydziale Spiekalni i Fabryki Kwasu  Siarkowego

 

Wymagany termin wykonania zadania:

Etap I – do przewidywanej przerwy pracy huty i rozpoczęcia przerwy remontowej.

Etap II – w trakcie trwania przerwy remontowej w maju 2022 r., trwającej nie dłużej niż 14 dni.

Etap III – w ciągu 90 dni po zakończeniu przerwy remontowej.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminów realizacji zadania o maksymalnie 12 miesięcy – bez zmiany warunków finansowych umowy z Wykonawcą.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla Części II można odebrać w Dziale Remontów i Inwestycji Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A..

Dokumentację (w wersji elektronicznej wraz przedmiarami) po potwierdzeniu dokonania przelewu kwoty 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) na rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A.  83 1240 6292 1111 0010 4121 3789

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 000,00 zł (słownie: jednego miliona złotych).

 

Szczegółowych informacji odnośnie Części II udzielają w godzinach 800 – 1400: mgr inż. Jarosław Grabolus    tel.: (32) 288 84 44  w. 850, kom.: 539 735 663

oraz  mgr inż. Tadeusz Szysler        tel.: (32) 288 84 44  w. 385, kom.: 693 282 003

 

Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

W przetargu mogą brać udział oferenci nie wykluczeni na warunkach ujętych w SIWZ.

 

Kryteria wyboru ofert:

Część I

  • Cena                       –     70 %
  • Termin wykonania –    30 %

 

Część II

  • Cena                                    –   85 %
  • Termin wykonania I etapu –    5 %
  • Termin wykonania II etapu –  10 %

 

UWAGA:

  1. Zamawiający prosi, aby każda część zadania stanowiła odrębną ofertę.
  2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na realizację tylko jednej wybranej przez Oferenta części z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dla poszczególnej Części.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego – Kancelaria Ogólna: Huta Cynku „Miasteczko Śląskie”  Spółka Akcyjna, ul. Hutnicza nr 17

Termin składania ofert: do 30.11.2020 r.  do godz. 1100.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2020 r.   o godz. 1200.

 

Załącznik: