Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.: Modernizacja wewnętrznych linii zasilających 6kV w HCM S.A. na potrzeby pełnego rezerwowania zasilania głównej stacji GSZ-2.

Realizacja na podstawie decyzji pozwolenia na budowę oraz zatwierdzonego projektu pn. „Budowa sieci SN 6kV na potrzeby modernizacji wewnętrznych linii zasilających pomiędzy stacją GSZ-1 i GSZ-2 w HCM S.A w m. Miasteczko Śląskie”.

UWAGA: Odstąpienie od realizacji prac bez podania przyczyny

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 28.09.2023 r. do godz. 14:00

Projekt zostanie udostępniony Oferentom w wersji elektronicznej podczas wizji lokalnej po wcześniejszym podpisaniu klauzuli poufności.

Zakres prac:

 1. Dostosowanie projektu do realizacji etapowej wyszczególnionej poniżej oraz aktualizacja o urządzenia dostępne na rynku lub będące w posiadaniu Zamawiającego.
 2. Realizacja prac objętych projektem. Wykonanie wszystkich prac przygotowawczych, budowlanych, montażowych wraz z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji.
 3. Wykonanie wszystkich prób i pomiarów pomontażowych oraz przekazanie protokołów i sprawozdań i wynikami i orzeczeniami.
 4. Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej w wersji elektronicznej oraz drukowanej w ilości 5 kompletów.
 5. Zgłoszenie do zainteresowanych podmiotów o rozpoczęciu prac wraz z przekazaniem kopii potwierdzających wspomniane zgłoszenie. Jednocześnie informuje się, że zgłoszenie o rozpoczęciu prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po wcześniejszym przekazaniu niezbędnych dokumentów przez Wykonawcę, zostanie dokonane przez Zamawiającego.
 6. Wyznaczenie i sprawowanie funkcji kierownika budowy, a w przypadku konieczności również kierownika robót.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 Przewidywane terminy realizacji zadania:

Etap I: Linie 6kV i teletechniczne  – 2023 r. – 2024 r.

Etap II: Pola 6kV nr 2 i 10 w GSZ-2 oraz pole 24 w GSZ-1 – 2024 r.

Etap III: Pola 6kV nr 20 w GSZ-2 oraz pole 29 w GSZ-1 – 2024 r. – 2025 r.

 Termin realizacji: po podpisaniu umowy

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz specyfikacją zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem poszczególnych punktów zakresu ora etapów realizacji.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu oraz etapy realizacji.
 3. Opis technologii wykonywania prac.
 4. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego
 5. Warunki i czas trwania gwarancji. Gwarancja będzie liczona od uruchomienia instalacji dla całości zadania inwestycyjnego.
 6. Potwierdzenie ważności złożonej oferty przez okres nie krótszy niż 30 dni.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznaniu się z miejscem i zakresem prac.
 8. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Kopie uprawnień potwierdzających zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 10. Kopie uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności wraz z przynależnością do stosownej izby osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie.
 11. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 Szczegółowych informacji udzielają:

Branża elektryczna:

Pan Bronisław Jaworek tel. (32) 288 84 44 wew. 334; kom. 512 403 457

Branża budowlana:

Pan Marcin Kaczmarczyk tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 512 403 431

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja wewnętrznych linii zasilających 6kV w HCM S.A. na potrzeby pełnego rezerwowania zasilania głównej stacji GSZ-2 należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 22 września 2023 r godz. 1400.

 Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.