Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na wykonanie: Modernizacja wewnętrznych linii zasilających 6kV w HCM S.A. na potrzeby pełnego rezerwowania zasilania głównej stacji GSZ-2 i podłączenia farmy PV do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej

Realizacja na podstawie decyzji pozwolenia na budowę oraz zatwierdzonego projektu pn. „Budowa sieci SN 6kV na potrzeby modernizacji wewnętrznych linii zasilających pomiędzy stacją GSZ-1 i GSZ-2 w HCM S.A w m. Miasteczko Śląskie”.

Projekt zostanie udostępniony Oferentom w wersji elektronicznej podczas wizji lokalnej po wcześniejszym podpisaniu klauzuli poufności.

 

Zakres prac:

 1. Dostosowanie projektu do realizacji etapowej wyszczególnionej poniżej oraz aktualizacja o urządzenia dostępne na rynku lub będące w posiadaniu Zamawiającego.
 2. Realizacja prac objętych projektem. Wykonanie wszystkich prac przygotowawczych, budowlanych, montażowych wraz z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji.
 3. Wykonanie wszystkich prób i pomiarów pomontażowych oraz przekazanie protokołów i sprawozdań i wynikami i orzeczeniami.
 4. Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjami eksploatacji (zgodnymi z aktualnymi wymogami) w wersji elektronicznej oraz drukowanej w ilości 5 kompletów.
 5. Zgłoszenie do zainteresowanych podmiotów o rozpoczęciu prac wraz z przekazaniem kopii potwierdzających wspomniane zgłoszenie. Jednocześnie informuje się, że zgłoszenie o rozpoczęciu prac do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po wcześniejszym przekazaniu niezbędnych dokumentów przez Wykonawcę, zostanie dokonane przez Zamawiającego.
 6. Wyznaczenie i sprawowanie funkcji kierownika budowy, a w przypadku konieczności również kierownika robót.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywane terminy realizacji zadania:

Etap I: Linie 6kV i teletechniczne  – 2024 r. – 2025 r.

Etap II: Pola 6kV nr 2 i 10 w GSZ-2 oraz pole 24 w GSZ-1 – 2026 r.

Etap III: Pola 6kV nr 20 w GSZ-2 oraz pole 29 w GSZ-1 – 2024 r. – 2025 r.

 

Termin realizacji: po podpisaniu umowy

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac oraz specyfikacją zakładu, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terminie:

 • 16.02.2024 r. godz. 9:30
 • 23.02.2024 r. godz. 9:30

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem poszczególnych punktów zakresu oraz etapów realizacji.
 2. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu i etapy realizacji.
 3. Opis technologii wykonywania prac.
 4. Płatność: przelew, minimum 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego
 5. Warunki i czas trwania gwarancji. Gwarancja będzie liczona od uruchomienia instalacji dla całości zadania inwestycyjnego.
 6. Potwierdzenie ważności złożonej oferty przez okres nie krótszy niż 60 dni.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej oraz zapoznania się z miejscem i zakresem prac.
 8. Oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu, a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Kopie uprawnień potwierdzających zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 10. Kopie uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności wraz z przynależnością do stosownej izby osób wykonujących samodzielne funkcje w budownictwie.
 11. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Branża elektryczna Pan Bronisław Jaworek tel. (32) 288 84 44 wew. 334; kom. 512 403 457

Pan Marek Góra tel. (32) 288 84 44 wew. 553; kom. 512 403 482

Branża budowlana: Pan Marcin Kaczmarczyk tel. (32) 288 84 44 wew. 530, kom. 512 403 431

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – TRI – Modernizacja wewnętrznych linii zasilających 6kV w HCM S.A. na potrzeby pełnego rezerwowania zasilania głównej stacji GSZ-2 i podłączenia farmy PV do istniejącej infrastruktury elektroenergetycznejnależy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 8 marca 2024 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn

 

Załączniki zamieszczone w dniu 07.03.2024 r.