Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:
Modernizacja wewnętrznej instalacji oświetleniowej – oświetlenie magazynu surowców PSK1 i PSK2
UWAGA: ODSTĄPIENIE OD REALIZACJI PRAC.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: F.H.U. „EL-HUT BIS” WALDEMAR ULMAN Z KRAKOWA.

Charakterystyka obiektów:
1. Obiekt Magazyn PSK1 (Magazyn Surowców Wydziału Spiekalni) – oświetlenie 24h na hali magazynu
20 szt. opraw w tym:
a) 16 opraw przymocowanych na belkach konstrukcji dachu, oświetlające poziom zerowy hali w odległości 14m,
b) 4 oprawy przymocowane do konstrukcji obiektu, oświetlających poziom zerowy hali w odległości 6m,
c) średni odstęp – 6m (pomiędzy lampami wzdłuż budynku)
d) lokalizacja: 50°30’09.6”N 18°55’44.5”E
2. Obiekt Magazyn PSK2 (Magazyn Surowców Wydziału Spiekalni) – oświetlenie 24h na hali magazynu
64 szt. opraw w tym:
a) 22 oprawy przymocowane na belkach konstrukcji dachu, oświetlających poziom zerowy hali w odległości 14 m,
b) 39 oprawy przymocowane do konstrukcji obiektu, oświetlających poziom zerowy hali w odległości 6m,
c) 3 oprawy na maszynie zwałującej,
d) Średni odstęp – 6m (pomiędzy lampami wzdłuż budynku),
e) Lokalizacja: 50°30’01.1”N 18°55’55.7”E
Na obiektach panuje duże zapylenie

Etapy realizacji zadania:
Etap I: Wykonanie projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami
Projekt powinien się składać z 2 części:
1. Projekt w zakresie zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejącej infrastruktury. Obliczenia natężenia oświetlenia należy wykonać w oparciu o będący w posiadaniu Zamawiającego Audyt Energetyczny.
2. Projekt właściwej instalacji oświetleniowej.
Realizacja pkt. 2 uzależniona jest od uzyskania akceptacji służb technicznych HCM S.A., służb BHP oraz właściciela obiektu, którego dotyczy projekt określony w pkt. 1.
Etap II: Wykonanie oraz uruchomienie nowej instalacji oświetleniowej.
Etap III: Opracowanie sprawozdania dla Urzędu Regulacji Energetyki pod kątem rozliczenia efektywności energetycznej zrealizowanego zadania.

Zakres prac:
1. Inwentaryzacja istniejącego oświetlenia na poszczególnych obwodach.
2. Opracowanie pełnego zakresu prac dla realizowanego zadania.
3. Opracowanie harmonogramu prac uwzględniającego wszystkie punkty zakresu oraz warunki panujące na obiekcie.
4. Dostawa materiałów oraz urządzeń.
5. Montaż oraz demontaż istniejących elementów oświetlenia w tym wymiana opraw oświetleniowych energochłonnych na oprawy energooszczędne typu LED z uwzględnieniem zdalnego sterowania tym oświetleniem.
6. Uruchomienie, przeprowadzenie prób oraz opracowanie projektów powykonawczych z dokumentacją jakościową.
7. Wykonanie pomiarów oświetlenia i opracowanie protokołów.

Termin realizacji prac: do 15 października 2017 r.

Uwagi do zadania:
1. Celem zadania jest realizacja wytycznych zawartych w Audycie Energetycznym.
2. Projekt powinien stanowić podstawę dla sporządzenia sprawozdania dla URE.
3. Zadanie należy zrealizować w oparciu o wytyczne dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
4. Zamawiający oczekuje, że dzięki zastosowanym środkom poprawy energetycznej zmodernizowana instalacja oświetleniowa zagwarantuje zużycie energii elektrycznej na poziomie nie wyższym niż wskazane w audytach energetycznych.
5. Przewidywana ilość lamp podlegająca modernizacji: 84 szt. umiejscowionych głównie na konstrukcji obiektu.

Materiały sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.
Przed przystąpieniem do składania ofert, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac.
Treść Audytu Energetycznego oraz posiadana dokumentacja techniczna zostaną udostępnione podczas wizji lokalnej.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:
1. Koszt wykonania całości prac z wyszczególnieniem kosztów:
a) prac projektowych,
b) dostaw,
c) montażu i uruchomienia instalacji,
d) sporządzenia sprawozdania dla URE.
W ofercie należy wyszczególnić koszt realizacji prac dla poszczególnych obiektów.
2. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego oraz DTR.
3. Czas wykonania całości zadania oraz harmonogram prac uwzględniający wszystkie punkty zakresu oraz warunki panujące na obiekcie.
4. Warunki i forma płatności.
5. Warunki i czas trwania gwarancji. Wymagany okres gwarancji nie krótszy niż 60 miesięcy.
6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:
Pan Piotr WACŁAWEK tel. (32) 288 84 44 wew. 840, kom. 512 403 441
Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
– posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Wykonawca zobowiązany zostanie do:
1. Wykonania prac zgodnie z:
– aktualnym poziomem wiedzy technicznej, doświadczeniem i należytą starannością,
– wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów oraz norm technicznych,
– etyką zawodową,
2. Zastosowania najnowszych posiadanych przez siebie technologii oraz zapewnienia dobrej jakości wykonywanych prac,
3. Przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ – porządkowych, instrukcji związanych z realizacją prac obowiązujących na terenie Zamawiającego,
4. Utrzymania należytego porządku na terenie prowadzonych prac,
5. Przestrzegania poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja wewnętrznej instalacji oświetleniowej – oświetlenie magazynu surowców PSK1 i PSK2” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Registratura pokój nr 101) w terminie do 2 czerwca 2017 r godz. 12.00.
Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.