Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizację układu zasilania pomocniczego 500/400V w rozdzielni SO-41 na potrzeby sterowania  dmuchawy powietrza PSP.

INFORMACJA O WYNIKU KONKURSU OFERT:
WYBRANO OFERTĘ FIRMY: ENERGOCENTER Sp. z o.o. z Katowic

Zakres prac:

I. Wykonanie projektu wykonawczego i realizacja w zakresie:

 1. Doposażenie 2 pola  rozdzielni 500Vstacji SO-41 ( pole 2 sekcja II i pole 2 sekcja III) w:
 • wyłącznik kompaktowy serii VL wraz z kasetą wysuwną,
 • miernik parametrów sieci z funkcją licznika energii elektrycznej typ. Sentron PAC3100, typ:7KM3133-0BA00-3AA0,
 • przekładniki prądowe i napięciowe,
 • kontrolki sygnalizacyjne.
 1. Zabudowa 2 szt. transformatorów suchych IP 65 o mocy 200kVA.
 2. Wykonanie 2 szt. linii zasilającej 1kV ok 100 mb. wraz z pracami przygotowawczymi (demontaże, czyszczenie kanału i przepustów, wykonanie sytemu mocowań kabli wraz z uziemieniami).
 3. Wykonanie rozdzielni dwusekcyjnej 400V i montaż – rozdzielnia wyposażona w układ   SZR umożliwiającym zdalny podgląd działania/monitoring (port. ETN ) w polu sprzęgła do zasilania dwóch szaf sterowniczych BSC dmuchaw (wymagane odpływy : 30kW, 5kW, 50kW, 10kW, 5kW dla każdej sekcji).

 

Pola zasilające i sprzęgłowe należy wyposażyć w:

 • wyłącznik kompaktowy serii VL wraz z kasetą wysuwną
 • miernik parametrów PAC3100, typ:7KM3133-0BA00-3AA0
 • sieci z funkcją licznika energii elektrycznej ( w polach zasilających).
 • przekładniki prądowe i napięciowe,
 • kontrolki sygnalizacyjne
 1. Wykonanie podłączeń relacji szafa sterownicza dmuchawy, a pola zasilające nowej rozdzielni.

II. Wykonanie projektu powykonawczego pola i linii zasilającej wraz z układami sterowania zgodnie z obowiązującymi normami, prawem budowlanym, wymogami BHP. Wyznaczenie nastaw zabezpieczeń do  warunków istniejącej sieci  i przewidywanego odbiorów.

III. Wykonanie instrukcji eksploatacji i BHP.

IV. Wykonanie prób i pomiarów odbiorczych oraz uruchomienie instalacji.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

Termin realizacji: lipiec/sierpień 2019 roku.

Dokładny termin realizacji zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 25.02.2019 r. – godz. 1000
 2. 01.03.2019 r. – godz. 1000

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym i tabelą elementów rozliczeniowych.
 2. Czas wykonania całości prac oraz harmonogram prac ( rozruch i testy po zakończeniu prac związanych z zabudową dmuchawy) .
 3. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego wraz z technologią prac.
 4. Warunki i forma płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z zakresem prac.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Paweł POTEMPA tel. (32) 288 84 44 wew. 734, kom. 512 403 459

Pan Paweł KRÓTKI tel. (32) 288 84 44 wew. 712, kom. 512 403 440

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: http://www.hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,

2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,

3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja układu zasilania pomocniczego 500/400V w rozdzielni SO-41 na potrzeby sterowania  dmuchawy powietrza PSP”  należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie  do 8 marca 2019 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:
1. swobodnego wyboru oferty,
2. negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
3. odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
4. unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.