Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Modernizacja układu zasilania i sterowania wentylatorem gazoszczelnym na Wydziale Pieca Szybowego – projekt i realizacja

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 21.07.2023 r. do godz. 14:00

Zadanie obejmuje wymianę istniejącego wentylatora gazoszczelnego wchodzącego w skład instalacji odciągu gazu poredukcyjnego z pieca szybowego.

Celem przeprowadzenia wymiany jest uzyskanie oszczędności w zużyciu energii oraz zapewnienie szybkiego dopasowania spiętrzenia i wydajności wentylatora do potrzeb instalacji poprzez wprowadzenie regulacji prędkości obrotowej za pomocą przetwornicy częstotliwości.

 

Wymagania techniczne:

 1. Parametry nominalne wentylatora:

Wydajność                         14 m3/s

Spiętrzenie                         7 200 Pa

Przy gęstości gazu             1,1 kg/m3

Skład chemiczny gazu:      CO    30%

CO2     8,5%

H2       1,5%

N2       pozostałość

Wilgotność względna        100%

Temperatura gazu:             22 ÷ 30⁰C

Napięcie zasilania             6 kV

 

 

Parametry nowego wentylatora są inne od obecnie używanego i wynikają z analizy dopasowania wentylatora do potrzeb instalacji gazu. Oferent jest zobowiązany do sprawdzenia i potwierdzenia parametrów nowego wentylatora na etapie projektu, należącego do zakresu zadania.

 

 1. Wentylator powinien zapewniać pełną gazoszczelność. Zamawiający wymaga zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych dotyczących uszczelnienia miejsc przejścia wału przez ścianę obudowy spiralnej oraz na podziałach obudowy spiralnej pozwalających w sposób optymalny zabezpieczyć przed wydostawaniem się gazów procesowych na zewnątrz wentylatora.
 2. Zakłada się posadowienie wentylatora wraz z napędem elektrycznym na istniejącym fundamencie lub fundamencie odtworzeniowym (po przeprowadzonym remoncie). Zakłada się wykorzystanie fundamentu bez zmian, decyzja na etapie projektu, w razie konieczności odnowienia – praca dodatkowa jako opcja,
 3. Wentylator powinien być dopasowany do istniejącej instalacji 1:1 bez konieczności wykonywania modernizacji układu kanałów zarówno ssącego jak i tłocznego (możliwość ponownego montażu obecnego wentylatora bez zmian przyłączeń).
 4. Konstrukcja koła wirnikowego powinna zapewniać częściową eliminację osadzania się zanieczyszczeń na wirniku poprzez dobór odpowiedniej geometrii układu przepływowego. Oferent przedstawi technologię wykonania wentylatora z ograniczeniem konstrukcyjnym osadzania zanieczyszczeń.
 5. Konstrukcja wentylatora powinna zapewnić łatwy dostęp do czyszczenia wirnika bez jego demontażu (analogicznie do obecnej konstrukcji wykonane włazy wyczystkowe lub należy zaproponować inny bardziej dogodny sposób).
 6. Na obwodzie obudowy spiralnej powinien znajdować się łatwo dostępny właz zapewniający możliwość szybkiego otwarcia i zamknięcia gwarantującego pełną gazoszczelność.
 7. Podziały obudowy spiralnej wentylatora powinny zapewniać łatwy demontaż zapewniający dostęp do wirnika w celu oczyszczenia go z zalegającego pyłu oraz możliwość demontażu wirnika przez ćwiartkę obudowy (zwrócić uwagę na kołnierz dyfuzora wewnątrz obudowy).
 8. Konstrukcja wentylatora musi umożliwiać przeprowadzenie wymiany zespołu wirującego
  w czasie nie dłuższym niż 8 godzin. Pomiędzy zestawem wirującym a silnikiem sprzęgło oponowe. Wykonawca dostarczy drugi wirnik rezerwowy wraz z wentylatorem.
 9. Wyposażenie pomiarowe: czujniki drgań na każdym łożysku (w trzech osiach na czterech łożyskach), wentylatora i silnika, Czujniki temperatury łożysk po 2 na każdym łożysku wentylatora oraz silnika, czujniki temperatury uzwojeń silnika PT100 i PTC. Przy silniku skrzynka lokalna zbierania pomiarów drgań ze sterownikiem, przesyłanie danych np. MODBUS), zgodnie z obecnymi standardami stosownymi w HCM.
 10. Wentylator przystosowany do regulacji poprzez zmianę prędkości obrotowej realizowanej poprzez zabudowę przemiennika częstotliwości w torze zasilania silnika elektrycznego. Wentylator i przetwornica częstotliwości muszą zapewnić zakres i niezbędną dynamikę zmian prędkości wentylatora wymaganą przez dynamikę regulowanego procesu. Przewiduję się wspomaganie sterowania klapą regulacyjną i kierownicą, w razie potrzeby.

 

Zakres prac:

 

Etap I: Projekt

 1. Inwentaryzacja i zapoznanie się z istniejącym układem zasilania i sterowania wentylatorem gazoszczelnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
 2. Inwentaryzacja i zapoznanie się z częścią: konstrukcyjną, budowlaną wraz z orurowaniem bezpośrednio  współpracującym z wentylatorem.
 3. Zapoznanie się z audytem efektywności energetycznej zrealizowanym na potrzeby realizacji zadania.
 4. Inwentaryzacja i zapoznanie się z charakterem prowadzenia procesu technologicznego i regulacji ciśnienia w układach gazu poredukcyjnego Pieca Szybowego.
 5. Dobór układu zasilania i sterowania silnikiem 250kW, umożliwiającego stosowanie obecnie wykorzystywanego silnika.
 6. Wykonanie projektu technicznego w zakresie:
  6.1. Nowego zespołu napędowego i wentylatora.

Projekt powinien zostać przedstawiony w następującej formie: 

a) rys. modernizacji fundamentu z zaznaczonymi osiami kanałów, osią wirowania zespołu wirującego oraz informacjami dotyczącymi wykonania kotew fundamentowych,

b) Model 3D + MES zaprojektowanego wentylatora,

c) Rysunki złożeniowe i wykonawcze,

d) Obciążenia dynamiczne,

e) Plan Kontroli i Badań,

f) Karta techniczna napędu elektrycznego,

g) Obciążenia pochodzące od napędu elektrycznego,

h) Wykaz zaplanowanych czujników wraz z przetwornikami służącymi do bieżącego monitorowania parametrów stanu pracy jednostki wentylatorowej,

i) Określenie progów alarmowych oraz progów wyłączeniowych urządzenia.

6.2. Pozostawienie bez zmian zespołu sterowania przepustnicą regulacyjną do regulacji wstępnej i/lub układu sterowania rezerwowego. (Modernizacja ma na celu dostawę nowego – szczelnego wentylatora, który będzie regulowany za pomocą zmiany prędkości obrotowej realizowanej poprzez przemiennik częstotliwości).

6.3. Wykonanie połączenia kablowego dostarczanej rozdzielnicy do lokalnej rozdzielni 6kV oraz kabli sterowania.

6.4. Modernizacja pola 6kV nr 2 stacji zasilającej SO-41. Kompletne wyposażenie wolnego pola rozdzielnicy o budowie otwartej zgodnie ze standardami stosowanymi u użytkownika.

6.5. Adaptacja pomieszczenia elektrycznego w zakresie niezbędnym do zabudowy i połączenia dostarczanych urządzeń.

6.6. Układ wentylacji i klimatyzacji przemysłowej pomieszczenia przemiennika.

– zaleca się rozwiązanie bez klimatyzatorów.

6.7. Rozdzielnica umożliwiająca zmianę trybu pracy z falownikiem lub bezpośrednio z sieci.

6.8. Kompletny układ zasilania i sterowania silnika z zastosowaniem falownika prądowego średniego napięcia.

6.9. Wymiana kabla zasilającego silnika i innych kabli zasilania skrzynki lokalnej, sterowania i pomiarów.

6.10. Układ sterowania zdalnego i lokalnego wraz z monitoringiem pracy, diagnostyką urządzeń w istniejącym systemie SCADA (Fix32 i iFiX) którego zadaniem powinno być:

6.10.1. dostarczanie, wizualizacja i zbieranie danych o pracy w zakresie nowych urządzeń

6.10.2. zbieranie i archiwizacja nowych danych,

6.10.3. zmiany w systemie zbierania, przedstawiania i opracowania meldunków stosownie do wprowadzonych zmian w układzie wentylatora gazoszczelnego

6.10.4. zmiany w graficznej prezentacji stanu nadzorowanych urządzeń, instalacji i sieci,

6.10.5. zmiany w systemie przeglądania trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów, zmiany w sterowaniu procesu opalania, w zakresie nowowprowadzonych urządzeń i wymagań

6.10.6. nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń według danych użytkownika,

6.10.7. ewentualne zmiany w systemie alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi.

 

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ETAPU II NALEŻY PRZEDSTAWIĆ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ URZĄDZENIA DO ZATWIERDZENIA.

Etap II: Realizacja zadania (według projektu wykonawczego)

 

 1. Demontaż starego układu: wentylator wraz częścią mechaniczną, zasilania i sterowania (składowanie w wskazanym miejscu w odległości do 1km).
 2. Realizacja prac objętych projektem:
  2.1. Prace budowlane wraz z niezbędnym sprawdzeniem stanu fundamentu/cokołu.
  2.2. Dostawa wentylatora wraz z elementami adaptacyjnymi.
  2.3. Montaż wentylatora.
  2.4. Wykonanie połączenia kablowego dostarczanej rozdzielnicy lokalnej z rozdzielni 6kV.
  2.5. Modernizacja pola 6kV stacji zasilającej SO-41. Kompletne wyposażenie wolnego pola obecnej rozdzielnicy o budowie otwartej zgodnie z wymaganiami użytkownika.
  2.6. Adaptacja pomieszczenia elektrycznego – prace budowlane w niezbędnym zakresie.
  2.7. Dostawa i montaż układu wentylacji/klimatyzacji pomieszczenia przemiennika.
  2.8. Dostawa i montaż rozdzielnicy by-pass, zasilania gwarantowanego i pomocniczego na potrzeby przemiennika i jego wyposażenia.
  2.9. Dostawa i montaż przemiennika częstotliwości średniego napięcia typu prądowego wraz z osprzętem.
  2.10. Dostawa i montaż szafy sterowniczej wraz z dodatkowym sterownikiem PLC oraz oprogramowaniem sterownika.
  2.11. Dostawa i zabudowa skrzynki sterowania lokalnego przy wentylatorze.
 3. Wymiana kabla zasilającego silnik oraz kabli zasilania, pomiarów i komunikacji od rozdzielni do skrzynki sterowania lokalnego przy wentylatorze.
 4. Wykonanie zmian w układzie sterowania zdalnego i lokalnego wraz z monitoringiem pracy/diagnostyką nowych urządzeń w istniejącym systemie SCADA, wprowadzenie STOP awaryjny w nowej skrzynce sterowania lokalnego.
 5. Wymiana aparatury elektrycznej i sterowniczej w niezbędnym wcześniej wymienionym zakresie.
 6. Wymiana wymaganych elementów AKPiA, jak wyżej.
 7. Wykonanie tras kablowych lub adaptacja istniejących dla kabli zasilania silnika, kabli pomiarów, zasilania automatyki i transmisji.
 8. Wykonanie pomiarów odbiorowych.
 9. Udział w optymalizacji nastaw sterowania i regulatora ciśnienia gazu poredukcyjnego – min 48h podczas pracy Pieca Szybowego; Rozruch instalacji i przekazanie do pracy ciągłej.
 10. Uruchomienie instalacji i sytemu sterowania oraz przeprowadzenie prób.
 11. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z wszelką wymaganą dokumentacją.
 12. Opracowanie instrukcji eksploatacji.
 13. Opracowanie instrukcji BHP.
 14. Szkolenie pracowników Zamawiającego.
 15. Sporządzenie protokołu z pomiaru energochłonności uruchomionej instalacji.
 16. Analiza efektu energetycznego i ekonomicznego przeprowadzonej modernizacji – audyt.
 17. Wykonanie prezentacji z realizacji prac modernizacyjnych wraz z przedstawieniem efektów.
 18. Opracowanie dokumentacji jakościowej dostarczonej jednostki wentylatorowej zawierającej następujące elementy:
  18.1. Certyfikat jakości ISO 9001:2015
  18.2. Certyfikat jakości EN ISO 3834-2:2005
  18.3. Dokumenty dotyczące technologii spawania WPQR i WPS
  18.4. Kwalifikacje i uprawnienia głównego spawalnika
  18.5. Kwalifikacje i uprawnienia spawaczy
  18.6. Atesty materiałowe 3.1
  18.7. Protokół z badań wizualnych spoin 100 % VT klasa C.
  18.8. Protokół z kontroli wymiarowej.
  18.9. Protokół z doważania dynamicznego zespołu w klasie 2,5.
  18.10. Protokół z przygotowania powierzchni do procesu malowania w klasie Sa 2 ½
  18.11. Protokół z wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego zgodnie z ISO 12944 w klasie C5-I. Powłoki wykonać w klasie trwałości VH.

 

Wykonana dokumentacja powykonawcza wraz instrukcjami: BHP, eksploatacji dla instalacji i wydanych urządzeń, obsługi, (dokumentacja podstawowa powinna zostać dostarczona w wersji: papierowej – 4 egzemplarze, elektronicznej w formacie PDF, edytowalnej DWG) oraz kodami źródłowymi, plikami konfiguracyjnymi urządzeń, kopiami stworzonego oprogramowania.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości spraw zabezpieczy Wykonawca

 

Przewidywany termin realizacji: po podpisaniu Umowy, lata 2023 – 2024– montaż i uruchomienie podczas głównego postoju remontowego II kwartał 2024 r. – maksymalny czas realizacji prac na obiekcie 8 dni kalendarzowych.

 

Ważność oferty minimum 30 dni.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach: 

 1. 02.06.2023 r. godz. 1000
 2. 07.06.2023 r. godz. 1000

dodano w dniu 02.06.2023 r.Informujemy, iż Zamawiający dopuszcza możliwość zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac poza wyznaczonymi terminami wizji lokalnej. Oferent zobowiązany jest do wcześniejszego telefonicznego uzgodnieniu terminu.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac i tabela elementów rozliczeniowych do harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 2. Opis techniczny zastosowanego rozwiązania technicznego wraz z technologią prac.

W tym w zakresie wentylatora:

a) rysunek zestawieniowy z gabarytami i podstawowymi wymiarami oraz płaszczyznami podziału spirali,

b) wykaz podstawowych materiałów konstrukcyjnych,

c) wyczerpujący opis zapewnienia gazoszczelności i sposobu ograniczenia osadzania się pyłu.

d) opis technologii wykonania wentylatora z ograniczeniem konstrukcyjnym osadzania zanieczyszczeń.

 1. Czas wykonania całości prac oraz harmonogram prac.
 2. Harmonogram realizacji z podziałem na poszczególne etapy, dostawy, prace.
 3. Harmonogram rzeczowo – finansowy.
 4. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Okres ważności oferty.
 8. Oświadczenie o:
  a) wykonaniu rewizji i przedmiarów niezbędnych do realizacji zadania,
  b) zapoznaniu się z:

– miejscem prowadzenia prac,

– pełnym zakresem prac,

– celem prowadzenia prac,

– dostępną dokumentacją techniczną,

– audytem efektywności energetycznej.

c) oświadczenie, że przedstawiona oferta jest kompletna do zrealizowania wyżej wymienionego zakresu a także stwierdza, że jest ona pełna i obejmuje wszystkie niezbędne prace przygotowawczo-zakończeniowe.

d) oświadczenie, że nie wnosi uwag do zakresu prowadzenia robót

e) oświadczenie, że po zakończeniu przeprowadzanych prac zostanie uzyskany efekt energetyczny zawarty w audycie energetycznym. Zobowiązanie się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczeniu instalacji towarzyszących przed uszkodzeniem podczas realizacji zadania.

 1. Warunkiem koniecznym udziału w postępowaniu jest posiadanie przez oferenta referencji potwierdzających należyte wykonanie prac o podobnym zakresie, w szczególności potwierdzające wykonanie łącznie prac obejmujących projekt techniczny, dostawę i uruchomienia przemiennik średniego napięcia w aplikacjach przemysłu ciężkiego (górnictwo, hutnictwo, energetyka).
 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien przedstawić następujące dokumenty:
  a) Certyfikat jakości ISO 9001:2015
  b) Certyfikat jakości EN ISO 3834-2:2005 dotyczący spełnienia przez przedsiębiorcę normatywnych wymagań jakościowych obowiązujących w procesach spawalniczych.
  c) Referencje z wykonania i uruchomienia wentylatora podobnego typu.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 • Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Branża elektryczna:

 • Pan Marek Góra tel. (32) 288 84 44 wew. 553; kom. 512 403 482

Branża konstrukcyjno – mechaniczna:

 • Pan Jakub Hajda tel. (32) 288 84 44 wew. 697; kom. 502 590 953

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – RRI – Modernizacja układu zasilania i sterowania wentylatorem gazoszczelnym na Wydziale Pieca Szybowego – projekt i realizacja” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 14 lipca 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.