Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na: Modernizacja układu zasilania i sterowania wentylatorem gazoszczelnym na Wydziale Pieca Szybowego. Etap I: Audyt i opracowanie koncepcji dla zadania.

 

 1. Weryfikacja i ocena założeń zadania pn. „Modernizacja układu zasilania i sterownia wentylatorem gazoszczelnym na Wydziale Pieca Szybowego.” pod kątem technicznym i możliwości złożenia wniosku na uzyskanie świadectw efektywności energetycznej wraz z oszacowaniem ich wartości.
 2. Opracowanie pełnego planu modernizacji „Modernizacja układu zasilania i sterownia wentylatorem gazoszczelnym na Wydziale Pieca Szybowego.” wraz z opisem i przekazanie do akceptacji Zamawiającego.
 3. Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej dla zadania pn. „Modernizacja układu zasilania i sterownia wentylatorem gazoszczelnym na Wydziale Pieca Szybowego.” według standardów aktualnie obowiązujących, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie o efektywności energetycznej oraz w przepisach wykonawczych.
 4. Przygotowanie oraz przekazanie wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym prawidłowo wypełnionego Wniosku) umożliwiających złożenie wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki ( dodatkowo w wersji edytowalnej).
 5. Złożenie wniosku do URE po stronie Zamawiającego.

 

Dokumentacja dotycząca audytu efektywności energetycznej powinna zawierać m.in.:

 1. analizę techniczno – ekonomiczną,
 2. opis stanu technicznego obiektu, urządzeń technicznych oraz instalacji,
 3. opracowanie wariantowej koncepcji realizacji prac wraz z wykazem przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzeń technicznych i instalacji,
 4. wyliczenie oszczędności,
 5. analizę ryzyka i wyliczonych oszczędności oraz ocena opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia, które stanowią podstawę do wydania świadectwa efektywności energetycznej.

 

Materiały z pomiarów oraz opracowania do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Ważność oferty minimum 30 dni.

 

Termin realizacji: po podpisaniu umowy

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt realizacji całości prac.
 2. Czas realizacji całości prac.
 3. Warunki i termin płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
 6. Referencje potwierdzające wykonanie projektów w podobnym zakresie.
 7. Oświadczenie, że przedłożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo – zakończeniowe.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

 1. Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442
 2. Pan Zbigniew Kurzawa (32) 288 84 44 wew. 609, kom. 506 391 674

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja układu zasilania i sterowania wentylatorem gazoszczelnym na Wydziale Pieca Szybowego. Etap I: Audyt i opracowanie koncepcji dla zadania” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 23 stycznia 2023 r. godz. 1400.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.