Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

Modernizacja układu sterowania obrotami wentylatora 286

 Zakres prac:

I. Inwentaryzacja istniejącego układu zasilania i sterowania wentylatora 286 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

II. Dobór układu zasilania i sterowania silnikiem typ SZUre-136r/01; 630kW

III. Wykonanie projektu technicznego w zakresie:

  1. Wymiana linii zasilającej do lokalnej rozdzielni 6kV.
  2. Modernizacja pola 6kV nr 22 stacji zasilającej SO-42.
  3. Adaptacja pomieszczenia elektrycznego.
  4. Układ wentylacji i klimatyzacji przemysłowej.
  5. Rozdzielnia umożliwiająca zmianę trybu pracy z falownikiem lub  rozrusznikiem elektrolitycznym typu ARWc-61.
  6. Kompletny układ zasilania i sterowania silnika z zastosowaniem falownika prądowego średniego napięcia.
  7. Wymiana kabla zasilającego silnika.
  8. Układ sterowania zdalnego i lokalnego wraz z monitoringiem pracy diagnostyką urządzeń w istniejącym systemie SCADA ( iFiX) którego zadaniem powinno być:
   a) dostarczanie, wizualizacja i zbieranie danych o pracy instalacji opalania,
   b) zbieranie i archiwizacja danych,
   c) zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunków,
   d) graficzna prezentacja stanu nadzorowanych urządzeń, instalacji i sieci,
   e) przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów, sterowanie procesu opalania,
   f) nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,
   g) system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi,
   h) optymalizacja pracy urządzeń.
   IV. Demontaż starego układu zasilania i sterowania (składowanie w wskazanym miejscu w odległości do 1km)
   V. Realizacja prac objętych projektem:

   1. Wymiana linii zasilającej  do lokalnej rozdzielni 6kV.
   2. Modernizacja pola 6kV nr 22 stacji zasilającej SO-42.
   3. Adaptacja pomieszczenia elektrycznego – prace budowlane.
   4. Dostawa i montaż układu klimatyzacji przemysłowej.
   5. Dostawa i montaż rozdzielni.
   6. Dostawa i montaż falownika wraz z osprzętem.
   7. Dostawa i montaż szaf sterowniczych wraz z adaptacja istniejących.
   8. Wymiana kabla zasilającego silnik.
   9. Wykonanie sterowania zdalnego i lokalnego wraz z monitoringiem pracy diagnostyką urządzeń w istniejącym systemie SCADA.
   10. Wymiana aparatury elektrycznej i sterowniczej.
   11. Wymiana wymaganych elementów AKPiA.
   12. Wykonanie tras kablowych lub adaptacja istniejących.
   13. Pozostałe.
    VI. Wykonanie pomiarów odbiorowych.
    VII. Uruchomienie instalacji i sytemu sterowania oraz przeprowadzenie prób.
    VIII. Rozruch instalacji i przekazanie do pracy ciągłej.
    IX. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z wszelką wymaganą dokumentacją.
    X. Opracowanie instrukcji eksploatacji.
    XI. Opracowanie instrukcji BHP.
    XII. Opracowanie analizy efektywności energetycznej i ekonomicznej (audyt) po wdrożeniu modernizacji – analiza porównawcza układów.
    XIII. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji nowej aplikacji.

Dokumentacja techniczna istniejącego układu dostępna do wglądu podczas wizji lokalnej.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części prac tj. wymiany linii zasilającej do lokalnej rozdzielni 6kV oraz wymiany kabla zasilającego silnik.

 

Przewidywany termin realizacji: kwiecień – maj 2019 r.

Prace przygotowawcze w tym modernizacja pola 6kV nr 22 stacji SO-42: kwiecień 2019 r.

Prace montażowe i uruchomienie – 6 dni podczas głównego postoju remontowego maj 2019 r.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w następujących terminach:

 1. 04.01.2019 r. godz. 1000
 2. 07.01.2019 r. godz. 1000

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym i tabelą elementów rozliczeniowych.
 2. Czas wykonania całości prac oraz harmonogram prac.
 3. Zobowiązanie się Wykonawcy do wykonania całości prac w wyznaczonym terminie.
 4. Opis zastosowanego rozwiązania technicznego wraz z technologią prac.
 5. Warunki i forma płatności.
 6. Warunki i czas trwania gwarancji.
 7. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z zakresem prac.
 8. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Bronisław JAWOREK tel. (32) 288 84 44 wew. 334, kom. 512 403 457

Pan Ireneusz WYLĘŻAŁEK tel. (32) 288 84 44 wew. 906, kom. 512 403 464

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:
posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu pracy,
– dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
– posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja układu sterowania obrotami wentylatora 286 (ZP 10327)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 18 stycznia 2019 r. godz. 1200.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
http://www.hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:
– swobodnego wyboru oferty,
– negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
– odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
– unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.