Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Modernizacja układu sterowania instalacją pieca grzewczego sześciokomorowego kolumn rektyfikacyjnych

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 25.09.2020 r.

 Zadanie będzie realizowane w oparciu o posiadany przez Zamawiającego projekt pn. „System sterowania sześcioma kolumnami do rafinacji”.

 

Zakres prac:

Etap I Inwentaryzacja dokumentacji technicznej i ocena stanu technicznego istniejącego wyposażenia instalacji opalania pieca grzewczego sześciokomorowego nie podlegającego wymianie według wyżej wymienionego projektu.

 

Etap II  Remont układu sterowania opalaniem kolumny rektyfikacyjnej: 6 kolumn

 1. Dostawa i montaż szaf sterowniczych lub adaptacja istniejących.
 2. Wymiana aparatury elektrycznej i sterowniczej.
 3. Wymiana wymaganych elementów wykonawczych i AKPiA układów gazowych – w przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia.
 4. Wykonanie tras kablowych i adaptacja istniejących.
 5. Kompleksowe wykonanie okablowania instalacji elektrycznej i sterowania.
 6. Wykonanie aplikacji systemu sterowania i monitoringu w istniejącym systemie SCADA iFIX którego zadaniem powinno być:
  1. dostarczanie, wizualizacja i zbieranie danych o pracy instalacji opalania
  2. zbieranie i archiwizacja danych,
  3. zbieranie, przedstawianie i opracowanie meldunków,
  4. graficzna prezentacja stanu nadzorowanych urządzeń, instalacji i sieci,
  5. przeglądanie trendów bieżących i archiwalnych monitorowanych parametrów, sterowanie procesu opalania,
  6. nadzorowanie prac konserwacyjnych, informowanie o czasie kolejnych przeglądów urządzeń,
  7. system alarmów bieżących i historycznych skojarzony z istotnymi zdarzeniami alarmowymi.
  8. optymalizacja pracy instalacji i urządzeń.
 7. Uruchomienie instalacji i sytemu sterowania oraz przeprowadzenie prób.
 8. Rozruch instalacji i przekazanie do pracy ciągłej.
 9. Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z wszelką wymaganą dokumentacja odbiorową wraz z zatwierdzeniem przez UDT.
 10. Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji nowej aplikacji.

 

Zakres remontu taki sam dla wszystkich wymienionych poniżej kolumn:

 1. Kolumna Pb1
 2. Kolumna Pb2
 3. Kolumna Pb3
 4. Kolumna Cd1
 5. Kolumna Cd2
 6. Kolumna RPb

 

Remonty poszczególnych kolumn będą uzależnione od dostępności kolumn.

W 2020 r. zakłada się wykonanie remontu jednej wybranej kolumny rektyfikacyjnej w związku z powyższym należy przewidzieć i przedstawić ofertę zakładającą taki sposób realizacji.

 

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji: IV kwartał 2020 r.

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem wykonawczym tabelą elementów scalonych dla poszczególnych etapów realizacji (zakłada się realizację zadania sukcesywnie dla każdej kolumny rektyfikacyjnej oddzielnie).
 2. Dodatkowo koszty jednostkowe dostawy i montażu elementów wyposażenia instalacji gazowej (urządzeń wykonawczych i kontroli AKPiA podłączone bezpośrednio do systemu sterowania ) nie wydanych w projekcie a których  wymiana może stać się konieczna po inwentaryzacji lub w trakcie prac rozruchowych.
 3. Czas wykonania całości prac wraz harmonogramem z podziałem na prace wykonywane przed postojem technologicznym kolumny przewidziane do remontu, w trakcie remontu kolumny i podczas rozruchu (testy, uruchomienie, proces suszenia, praca z pełna wydajnością technologiczną).
 4. Warunki i termin płatności.
 5. Warunki i czas trwania gwarancji.
 6. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się  z instalacją technologiczną i miejscem montażu systemu.
 7. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo- zakończeniowe.
 8. Uprawnienia potwierdzające zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 9. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Pan Tadeusz MAZUR tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Pan Paweł KRÓTKI tel. (32) 288 84 44 wew. 712; kom. 512 403 440

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja układu sterowania instalacją pieca grzewczego sześciokomorowego  kolumn rektyfikacyjnych należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 07.08.2020 r.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.