Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na:

 

Modernizacja suwnicy natorowej dwudźwigarowej z ręcznej na elektryczną na hali sprężonego powietrza (kompresorownia)

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 05.11.2019
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 01.10.2019
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 06.09.2019

 

Zakres prac:

 1. Wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizowanej suwnicy wraz z uzgodnieniem dokumentacji przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego.
 2. Dostawy i montaż elementów dodatkowego wyposażenia modernizowanej suwnicy natorowej dwudźwigarowej Q=10T o napędzie elektrycznym, sterowanej  z kasety radiowej.
 3. Wykonanie prób ruchowych oraz pod obciążeniem po wykonaniu prac w/w suwnicy.
 4. Przeprowadzenie pomiarów elektrycznych.
 5. Uczestnictwo w odbiorze UDT modernizowanej suwnicy.

 

Wytyczne i dane do modernizacji:

 1. Udźwig: Q = 10T
 2. Rozpiętości L = 13,4m
 3. Napięcie zasilania: 500V
 4. Rozstaw kół: e= 3,24m
 5. Nacisk koła: P max= 7T;
 6. Wysokość podnoszenia: Hp= 8,7m
 7. Grupa natężenia pracy suwnicy A3
 8. Sterowanie: kaseta sterownicza/ pilot radiowy firmy Hetronic
 9. Motoreduktory firmy Befared zasilane z falowników Danfoss
 10. Wciągarka suwnicy – Podemo o parametrach Vjw=20,5m/min, Vp=4/1,3 m/min
 11. Łączniki krańcowe krzyżowe oraz dźwigowe,
 12. Sygnalizator dźwiękowy  – buczek,
 13. Układ zasilania w oparciu o szynoprzewody produkcji Stemman lub Wampfler,
 14. Wyłącznik główny – preferowany producent EATON ELECTRIC
 15. Skrzynka sterownicza wraz z zabezpieczeniami.

 

Warunkiem podpisania protokołu odbioru prac będzie uzyskanie pozytywnego odbioru suwnicy przez UDT.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do wykonania całości prac zapewni Wykonawca.

Przewidywany termin realizacji: po złożeniu zamówienia

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania całości prac wraz z kosztorysem ofertowym.
 2. Czas realizacji całości prac wraz harmonogramem ich prowadzenia.
 3. Warunki i forma płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej wraz z potwierdzeniem zapoznania się z instalacjami i miejscem montażu.
 6. Oświadczenie, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace przygotowawczo-zakończeniowe.
 7. Kopia uprawnień potwierdzających zdolność firmy do wykonywania tego typu prac.
 8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela:

Pan Jakub KUD tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451

Pan Rafał TYRALLA tel. (32) 288 84 44 wew. 953, kom. 512 403 453

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego: https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja suwnicy natorowej dwudźwigarowej z ręcznej na elektryczną na hali sprężonego powietrza (kompresorownia)” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 23 lipca 2019 r. godz. 1000.

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej: https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty,
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem,
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn,
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.