Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” Spółka Akcyjna zaprasza do wzięcia udziału w pisemnym konkursie ofert na realizację zadania pn.:

Modernizacja suwnicy lejniczej Q=16/5T na Wydziale ORO

UWAGA: Unieważnienie konkursu ofert
UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT DO DNIA 26.01.2021 r.

Zakres prac oraz informacje uzupełniające zostały zawarte w Załączniku nr 1.

Materiały, sprzęt oraz środki transportu niezbędne do realizacji całości prac zabezpieczy Wykonawca.

 

Przewidywany termin realizacji: I kwartał 2021 rok

Dokładny termin realizacji prac zostanie ustalony z Koordynatorem prac ze strony Zamawiającego.

 

W celu zapoznania się z miejscem i przedmiotem prac, Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert odrębnie na realizację prac mechanicznych oraz realizację prac elektrycznych.

W przypadku składania oferty na całość prac, Oferent zobowiązany jest wyszczególnić koszt prac mechanicznych i elektrycznych.

 

W przypadku zainteresowania naszym zapytaniem, prosimy o złożenie stosownej oferty, która powinna zawierać:

 1. Koszt wykonania prac wraz z kosztorysem ofertowym dla poszczególnych punktów zakresu.
 2. Czas wykonania prac wraz z harmonogramem realizacji.
 3. Warunki i termin płatności.
 4. Warunki i czas trwania gwarancji.
 5. Komplet oświadczeń wyszczególnionych w Załączniku nr 1.
 6. Referencje potwierdzające należyte wykonanie prac o podobnym zakresie.

 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udzielają:

Część mechaniczna:

Pan Jakub Kud tel. (32) 288 84 44 wew. 397, kom. 512 403 451

Pan Jakub Hajda tel. (32) 288 84 44 wew. 697, kom. 502 590 953

 

 

Część elektryczna:

Pan Łukasz Paliga tel. (32) 288 84 44 wew. 883, kom. 512 403 461

Pan Tadeusz Mazur tel. (32) 288 84 44 wew. 800, kom. 512 403 442

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień „Ogólnych Warunków Zamówienia”, których treść jest opublikowana na stronie Zamawiającego:

https://hcm.com.pl/przetargi/

 

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają poniższe warunki:

 1. Posiadają stosowne uprawnienia umożliwiające wykonanie pełnego zakresu prac,
 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i ludzkim,
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji prac objętych niniejszym zapytaniem.

 

Ofertę w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta – PRI – Modernizacja suwnicy lejniczej Q=16/5T na Wydziale ORO” należy złożyć w siedzibie Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. przy ulicy Hutniczej 17 (Kancelaria Ogólna) w terminie do 8 stycznia 2021 r.

 

Informacja o wyniku przetargu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:

https://hcm.com.pl/przetargi/zakup-uslug/

 

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. Swobodnego wyboru oferty.
 2. Negocjacji cenowych z wybranym Oferentem.
 3. Odstąpienia od realizacji całości bądź części zadania bez podania przyczyn.
 4. Unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn.

 

Załącznik: